Жижара

МахIаммад­рамазаннул арс Садикьов Нуруллагь

Ноябрь зурул 3-нний, захI­матсса цIуцIаврища ххассал къав­хьуну, 70 шин хьун нюжмар лирчIсса кьини лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса физикалул-математикалул элмурдал 

доктор, профессор, ххаллилсса муаьллим ва аьлимчу, МахIаммадрамазаннул арс Садикьов Нуруллагь.

Мусил медальданущал школа къуртал бувсса Нуруллагь дуклан увххун ур Дагъусттаннал университетрал физикалул факультетрайн, дуккавриву итххявх­сса ва гьармуниву хьхьичIунсса студент хIисаврай, Москавлив, Ломоносовлул цIанийсса университетравун дуклан гьан увну ур, мугу марцIсса ххювардай къуртал бувну бур. Тания махъ тIайлабацIу буну дурурччуну дур элмурдал кандидатнал ва докторнал диссертациярдугу. Гьунар ххисса жагьилсса аьлим­чунайн 1985 шинал зун оьвкуну бур Актау шагьрулийсса (танийсса Шевченко) политехинститутравун, доцентнал даврия айивхьуну, факультетрал деканнал къуллугърайн гьаз хьуну ур. Къазахъисттаннай атомрал электростанциярттай зунсса инженертал-атомщиктал хIадур буллалаврил гьану бивзминнавух ивкIун ур.

Махъсса ппурттуву зий уссия тава Актаулийсса Ш. Есеновлул цIанийсса технологиялул ва инженеринграл Кас­пиллал паччахIлугърал университетрал (КГУТИ) проректорну. Нуруллагь лайкь хьуну ур чIярусса бахшиширттан, миннувух – Къазахъисттаннал республикалий уягу 6 инсаннан дуллусса ларай­сса наградалун – Байтурсыновлул ордендалун. ЧIярусса шинну Къазахъисттаннай дуварчагу, буттал шяраваллил агьулданущалсса, Дагъусттаннащал­сса арарду ванал тачIавгу хIура дуккан къариртссар. Ва ивкIссар Актаулий «Дагъусттан» культуралул центр хIасул буллалиминнавухгу.

ДакIнихтунусса кьурчIишиву кIидачIлай буру кулпатрахь Марияннухь, арснахь Максимлухь, душваврахь Марьянахь ва Марияннухь, вайннал наслулухь, уссур­ваврахь, ссихь, цинявгу гъан-маччацириннахь. Нуруллагь алжаннул ххари уваннав, ванан къабуллусса оьрмулул бутIа наслулун ххи бувну лякъиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат


Кьурван­махIаммадлул душ Аьлиева ПатIимат

Тамансса хIаллай шануцIухгу бивкIун, жуятува личIи хьунни КIямашрал шяраватусса КьурванмахIаммадлул душ Аьлие­ва ПатIимат (ХIажиявл БатIу).

ПатIимат бувссар 1930 шинал КIямашав КьурванмахIаммадлул ва Жамилатлул кулпатраву. Хъунма хIал къалавгун, шанма оьрчIгу ятинтал бувну, аьпа­лухьхьун ларгссар нину. Бу­ттал КьурванмахIаммадлулгу, буттал ниттилгу, кIилчин був­сса кулпат ПатIимат­лулгу ка-кумаграйхчIил хъуни хьуссар оьрчIругу, був­ссар ялун уссу-ссурвалгу.
Дяъвилул захIматсса шиннардий бигьану къабивкIссар ПатIиматлунгу, ванил язи увгьусса дяъвилул ветеран Аьлиев ХIажиявнгу. Дугу-дурхIуссар диялсса захI­матшивуртту. Мукун­сса захIматшивурттал хьхьичI лахIан бан къашайсса ПатIимат махъ-зуманив лахIан бувуна кIивагу душнил бивкIулул.
ПатIимат зий бикIайссия кол­­хозрал давурттай, ичIаллил хо­зяйствалуха, лажин-дакI тIир­тIуну хьунабакьайссия хъамал, бия дарзишиврул гьунаргу. Оьр­мулул бугьара хьуннин буцингу къавхьуна шяравату шагьрулийнмай. Ххирая хъинну цила буттал шяравалу, шанма-мукьва къатта ливчIун бухьурчагу.
ПатIиматлул бивкIулул къу­­машивугу кIидачIлай, жижа­ра буллай буру арснахь МахIам­мадханнухь, ванал оьр­чIахь, кулпатрахь, душварая бивз­миннахь, куявтурахь, уссихь, ссурваврахь, вайннал наслулухь, ласнал ссил душ ПатIиматлухь ва ванил душваврахь. Ванил барачат махъ ливчIун лякъиннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!

КIямашрал жямат