Абадссар, АхIмад, вил чIу!

АхIмадов АьхIмад

Лавгунни, жувагу кьабивтун, ЦIуйшиял шяравасса балайчи АхIмад. Махъра-махъсса Аллагьнал дуллусса кьинилийн ияннин ванал балайлул чIу, хъисгу хьхьара къавхьуну, зяй-зяй тIийн­ма буссия.

ХIажимурад ХIусайнов
АхIмад ия Аллагьнала ляхъан увсса,

Читать далее