Глава Дагестана поздравил дагестанских полицейских с профессиональным праздником

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов МВД по республике с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Читать далее

Ххирасса Лакрал ва Ккуллал районнал агьалий!

Оьрмулул тIалавшиннарду ялу-ялун цIу хъанай дур. ХIакьину гьарца абонентнаща бюхълай бур цала ччувччусса чаннахсса бурж бусса, бакъасса ххал буван «ДЭСК» ПАО-рал сайтрай, цала арцу дулайсса кодрайн бувну. Читать далее

Хушрай дуллалисса давуртту чириссар

Ларгсса нюжмардий республикалий хьусса агьамсса мероприятиярттавасса цану хьунни «Ттизаманнул варистал ва миннал хушрай дуллалисса давуртту» тIисса цIанилусса регионнал дянив­сса кIулшивуртту дулаврил форум.

Читать далее

Жижара

МахIаммад­рамазаннул арс Садикьов Нуруллагь

Ноябрь зурул 3-нний, захI­матсса цIуцIаврища ххассал къав­хьуну, 70 шин хьун нюжмар лирчIсса кьини лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса физикалул-математикалул элмурдал 

Читать далее

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Холестерин чан бангу, чурххал хIал ххуй бангу

Цуксса чIявусса чичлай бунугу холестериндалуя, оьтту­ву ххишаласса холестерин бусса инсантал чан хъанай ба­къар. Уттигъанну ВОЗ-рал дур­сса ххал бигьавурттайн бувну, Читать далее

Хъаннил бияла хъунмассар

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу Камил Давдиевлул Дагъусттаннал культуралул зузалтрал профсоюзрал хъунмур Марзижат Буттаеван награда дуллай

Октябрь зурул 25-нний МахIачкъалалив Оьруснал театрдануву шадлугърал даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал хъаннил Союзран 25 шин там шаврил юбилей. ХIакьину Респуб­ликалул 55 муниципалитетирттай чялишсса давуртту дачин дурну, хьхьичIунну дур хъаннил Союзру. Вайннал кьюкьраву бур давривугу, оьрмулувугу хьхьичIун ливчусса яла бусравсса хъами. Читать далее

Аьрасатнал Халкьуннал Цашиврул кьини

ЦIуссалакрал райондалиясса «Эдельвейс» группа

«Цинявппагу цачIуну – жува Аьрасатру»

Ноябрьданул 4-нний, Халкьуннал Цашиврул кьини, М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театрданул хьхьичI «Цинявппагу цачIуну – жува Аьрасатру» тIисса цIанилу хьунни щаллагу респуб­ликалул байран. Читать далее