Жижара

ИБРАГЬИМЛУЛ АРС АЬВДУРАХIМАНОВ ХIАСАН
Вай гьантрай мукьцIалва гьантта хьун най бур ххаллил­сса зунтталчу, ас-намусрал увччу­сса инсан, Шахьуйннал шяравасса АьвдурахIманов ХIасан жула дянива лавгун.

Увну ур ХIасан 1946 шинал Шахьуйннал шяраву фронтовик Ибрагьимлул ва ПатIиматлул кулпатраву. Хъун дяъви байбишиннинма Ростов-на-Донурай къатри ларсун, тиккура мина дирхьуну диркIун дур. Ибрагьим, га чIумалсса лакрал чIявуми чиваркIуннавух, къалайчишиву дуллай ивкIун ур.
Гъумук школагу къуртал бувну, ХIасаннул Ростовуллал профтехучилищагу бувккуну, зун ивкIун ур фрезеровщикну. Зий ивкIссар «Электроаппарат», Ссятурдил заводирттай. ЧIярусса шинну дур­ссия ванал Ростоврайсса Вертолетру дайсса заводрай зий. ХIасан лайкь хьуну ия хIукуматрал чулухасса чIярусса наградарттан, цачIу зузиминнал ва лагма-ялттуминнал дянив мудангу бусравну, лавай­сса хIурматрай икIайва. ХIасан ия захIматрал ветеран, яла лараймунин ккаллисса 6-мур разрядрал фрезеровщик.

Ва ия цалва кулпатран мюхчансса лас, оьрчIан ва оьрчIал оьрчIан аякьалийсса ппу ва ттатта. Цалла чIун ду-дакъашиврух, чурххал хIалданух къаурувгун, дусса чIун ва хIал оьрчIал оьрчIан харж буллай икIайва.
ХIасаннун хъинну ххирая Дагъусттан, буттал шяравалу, жямат, бюхъавай, шайсса гьантта буван Лаккуйн учIайва.
ХIасаннул ва ванал кулпатрал Зарипатлул Ростоврайсса къатрал нузру мудангу тIиртIунна диркIссар Дагъусттаннаясса хъамаллуран. Лакку балайрду, музыка ххирасса, цалвагу усттарну аккордеонгу бищайсса ХIасаннул ичIату чан къашайссия тяхъашиврул, бала-гьалайрдал чIурду, хаснува хъамал бувкIни.

Ци банссар, къуртал хьунни ХIасаннун итадаркьумур чIунгу. Ва ххирами, ванащал хIала-гьурттуну бивкIми дунияллий буссаксса сагъссар ХIасаннул аьпагу, ванал чаннасса симангу.
ХIасаннул бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру кулпатрахь Зарипатлухь, арснахь Ибрагьимлухь, душварахь Маринахь ва Аидахь, миннал оьрчIахь, арснал щарнихь Анжеликахь, ХIасаннул уссу-ссурваврахь ва махъсса гъанчунахь.
ХIасаннул рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав, ванал барачат махъ ливчIун лякъиннав.

Шахьуйннал жямат


Исмяиллул арс МахIаммадов МахIаммад
Оьрмулул 83 шинаву, хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни ЧIурттащиял шяравасса МахIаммадов МахIаммад Исмяиллул арс.

МахIаммад увну ур 1935-ку шинал ЧIурттащатусса Исмяиллул ва Аминатлул кулпатраву.
Репрессиярттал мугьалтту­хьхьун иривсса ппугу ялув акъанува Аминатлуща бювхъуну бур цила оьрчI, дуккингу увну, ххуйсса тарбиягу дуллуну, халкьуннавун уккан уван тай яла захIматсса дяъвилул шиннардий. Гъумуксса дянивмур даражалул школа къуртал бувну махъ, Буйнакскалийсса кооператив техникум бувккуну, МахIаммад зий ивкIссар Гъумуксса универмаграй, яла – Къазахъисттаннай, ниттиуссу Ситтикьлущал буттукьри буллай. Муния махъ Гуржисттаннай яхъанайгу, зийгу ивкIссар. Дугьара хьу­сса нину цурдалу къадитан ва кулпатгу бан зана хьуссар МахIаммад Лаккуйн – ЧIурттахьхьун. Яламур оьрму МахIаммадлул къутаннай колхозрал учетчикну, ШавкIрав, КIулушацI, ЧIурттахь личIи-ли­чIисса чIуннардий бухгалтерну, экономистну, парт организациялул секретарьну зий бувтссар. Кулпатращал 4 оьрчI ва 3 душгу хъуни бувну, чивун буккан бувссар.

МахIаммад райондалул бакI дургьуминнал дянивгу, жяматравугу сий дуну икIайва. МахIаммад хар-хавар бакъа жуятува лагаву къаччан бикIансса иш хьунни.
БивкIулул кьурчIишиву кIи­дачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь ва оьрчIахь. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, Аммин!

ЧIурттащиял жяматрал
цIанияту ХIусайн Давыдов


Октябрь зуруй ахиратрахьхьун лавгунни ххаллилсса хIакин-хирург, Вираттиял шяравасса
Сунгъурдул арс Абакаров махIаммад-Сани.

Санинал 9-10-ми классру къуртал бувссар Ккурккуллал школалий. Хъинну дуккингу гьунар бусса, спортравугу итххявхсса жагьил икIайссия. Ва ххирассия шяраву хъунанангу, чIивинангу.

Ккурккуллащалсса дусшивугу, жяматрахсса ччавугу Санинал оьрмулухун ядурссар. Жун ва мудан дакIний икIантIиссар.
Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьрчIахь, агьлу-авладрахь.
Санинал рухI алжаннул ххари даннав. Махъминнал оьрмурду лахъи баннав.

Ккурккуллал жямат