Ванийн «Ккавкказуллал Нину» учайссия

Сулиета Кусова

Журналист, публицист, культуролог, Аьрасатнал Журналистътурал союзрал биялдарайсса СМИ-лул этнопроблематикалул центрданул хъунмур, «Кунаки» кинофестивальданул президент,Сулиета Кусова дунияллия лавгун бур тIисса хавар хъинну кьурчIи бивзунни. Му хаварданул кьурчIишивугу хъиннура ххишала хъанай дур, му жучIава Дагъусттаннай хъамалу бунува аьпа­лухьхьун лавгун тIий.


ПатIимат Рамазанова
БакI- чурххал бювхъусса, аькьлу бусса, цал архIал чаннан кунма, кьянкьасса ва интнил хIукъу кунма, ттюнгъасса инсан бия Сулиета. ХIазран къаучайхьунссия ванийн «Ккавкказуллал нину» куну. Цаппара гьант­рал хьхьичI му цуппагу гьуртту хъанай буссия оьрмулуцIа був­сса журналистътурал Аьпалул аллея тIитIлатIисса кIанттай. Жулва кказитрал сайтрайн хIа­дур дурнугу дурссия Сулиета Кусова Дарбантуллал мэр Хизри Абакаровлущал хьунабакьаврия бусласисса информация. Зийнува, зун ччайнува лавгунни жуятува ххаллилсса инсан.

Дагъусттаннал Журналистътурал союзрал председатель Аьли Камаловлул бувсунни Журналистътурал Аллеялуву ххи хьунтIишиву Сулиетал аьпа­лун бугьантIисса мурхь. Ванил оьрмулул ххуллу Дагъусттаннай бяливчIун бухьувкун, дурцири давурттаву махъра- махъмур Дагъусттаннай дурмур духьувкун, ва ялагу, цуппагу, инжитну бунува, Аллеялуву мурхьру бугьлай хIалагу хьувкун, чара бакъа лайкьссар, гьай-гьай!

Миясат Муслимова, шаэр, публицист, филологиялул элмурдал доктор: «Сулиета Кусова – Ккавкказуллал интеллектуал гужирдах луглай, ляхълай, ми цачIун буллай, миннуцIун кабакьлай, зий бия. Ванин Аьра­сатнан ва щаллагу дунияллун ккаккан буван ччай бия аькьилну пикри бувайсса Ккавкказ».
Вячеслав Аблотия, режи­ссер: «Кусовал захIмат ххирашиврул ва зирангшиврул хIайран бувайва ванищал зун­сса тIайлабацIу хьуми. КъакIулли утти ванил дуллай бивкIмур щил дуллантIиссарив. «Кунаки» фестиваль так Ккавкказуллал лаг­рулийсса даву дакъая, щалвагу Аьрасатнал лагрулийсса дия. Ва цуппагу му даврий так каялувшиву дуллай бакъаяча, кинорду ххал дуллай, язи дугьлай, цуппа хIала бувххун, зий бикIайва».
Залина Лакаева, журналист: «Ккавказгу, цилва миллатгу дазу дакъа ххирасса Ккавкказуллал язисса душ, ххаллилсса хъамитайпа, аькьилшиврул, ссавурданул, гъилишиврул ва цашиврул эбрат».

Качар ХIусайнаева, журналист: «Сулиета кунмами нажагьри дунияллий ляхъайсса, уттигу ттуршра шинай ва кунмасса инсан дунияллийн букканссарив къакIулли. Гьунар бусса, нигь къа­кIулсса, ххаллилсса, авур­сса жул адвокат! Ятин хьуссару жува, язисса, чувшиву ххи­сса, ххаллилсса СулиетацIа хьу­ссару».
Татьяна Федяева:«Сулиетан тачIав щиячIав нигь къадикIайва. Князьтурал агьулданиясса душ, сивсуну най бия оьрмулул дуланттайхгу, бакIгу лахъну гьаз дурну. Ванин билаятрал циняв республикартту цилламур кунна ххирану дикIайва, цинявн­най дакI цIий бикIайва. Гуж багьссар гьарманай аьтIутIисса къюкIлийн…Ванин макь къа­ччиссия. Ва бюхъайссия хъян: «Жува аькъатIунну. Жува кьянкьасса душруру!» — учинтIиссия ванил. Ттущарив макь дайгьин хъанай дакъар».