Абадссар, АхIмад, вил чIу!

АхIмадов АьхIмад

Лавгунни, жувагу кьабивтун, ЦIуйшиял шяравасса балайчи АхIмад. Махъра-махъсса Аллагьнал дуллусса кьинилийн ияннин ванал балайлул чIу, хъисгу хьхьара къавхьуну, зяй-зяй тIийн­ма буссия.

ХIажимурад ХIусайнов
АхIмад ия Аллагьнала ляхъан увсса,

зунттал инсантурал багьу-бизулува культуралул цIу личин дуван бюхъайсса хъунмасса пагьмулул инсан.

Ва ия Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дувайсса фестиваллайсса, цайми тяхъашивурттайсса бренд-якьут. Да дикIайвахха цайрагу ца хъинну даркьуну бурчул усру, дулагъру, чиллу-чухъа ва чурчари кьяпа. КIулну бикIайва ванан ла­ххиялул сий цукун дагьан дуван аьркинссаривгу.

Дурассия АхIмадлун чIярусса шинну хьун. Ва дахьа 70 шинавун ухлайя усса. ЦIуйшиял шяраваллил культуралул давриву ванал дурцириннул ахир-зума дакъассар. Дуллуну дуссия ванан «Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса хIурматрал цIагу.
Ца чIумал аьпа бивухь на цIувххуссия: «АхIмад, ина хъинну кIанийн дуртун культуралул давуртту бакIуйн дуккан дувай­сса инсан ура. Ина ци дуккаву дур­ссар?» — куну. «На Вихьлив ацIва класс бувккуссар. Гания шинай усса­ра зий культуралул давур­ттай. ЦичIавгу на къуртал къабув­ссар», — куна.

Ялагу ттун дакIнийри, 1991-ку шинал МахIачкъалалив «Динамо» стадиондалий Надир-шагь ххит аврин хас дурсса концерт ккаккан дуллалисса кьини. Га чIумал стадиондалул баргъбуккавал чулий­сса трибуналул хьхьичI бия хасну концертру ккаккан дулланма тIий бувсса сахIна. Увкуна га чIумал АхIмадлулгу балай. Щала стадион бия, лавай бивзун, хъатру ришлай. Яла на дурккуссия кказитирттай ганал балайлул чIунил ххуйшиврия, зяр-зяр тIаврия чирчусса макьаларттугу.
ЧIюхлайнма буссар, АхIмад, вил чIу зунттал дарардавату. Цу­ппагу му чIу абадссар!