Зу бияв вирттал

Ва дия 1942 шин. Жулла па­ччахIлугъран яла захIматмур чIун. Хар-хавар бакъа ххявхсса немец фашистурал аьрал кьувтIуну най бия ухссавнил чулуха ЛухIи хьхьиричIан бияннин щаллара дазуйх.

Гьарца кьини лакрал шяра­валлава дяъвилийн нани­сса чиваркIуннал шагьра-хху­ллу бувцIуну бикIайва. Лавгуна жул шяраватугу чIявусса. Шагь­ра-ххуллучIасса Карашрал гаражрачIан батIайва лагмасса шяраваллава: ЧIаящату, Гьуйяту, Карашату, Къурлату, КIямашату ва ГьунчIукьатIату цала-цала арсру дяъвилийн тIайла буккан. Га дяъвилул дачIра дурссар лак­рал щархъурду чиваркIуннацIа. Цала бронгу цайминнан буллуну, ризкьилучIасса сайки циняв жагьилталгу лавгссар дяъвилийн.

Ца ГьунчIукьатIрал шярава лавгун ур 218 инсан. Учин му­къун, бачIиннучIан бивсса зана къавхьуну бур.
1942 шинал дайдихьулий дяъвилийн лавгун бур: Дандамаев Оьмар ХIамидлул арс, Малахъаев ХIамзат МахIаммадлул арс, Сайпуллаев Ибрагьин Сайпуллагьлул арс.
Дандамаев Оьмар увну ур 1923 шинал. 1942 шинал лавгун ур дяъвилийн, зана хьуну ур 1946 шинал сержантнал чиндалуву, лайкь хьуну ур ордендалун ва медаллан. Гьашину мунан 95 шин хьунтIиссия.

Малахъаев Шяпи увну ур 1906 шинал. 1942 шинал лавгун ур дяъвилийн къутандалияту, зана хьуну ур 1946 шинал. Ва хъанай ур Сталинград буручлай бивкIминнаясса ца. Сталинградрайсса чувшиврухлу дуллуну дур «За Отвагу» медаль. Ванан гьашину хьунтIиссия 112 шин.

Сайпуллаев Ибрагьин увну ур 1909 шинал. 1942 шинал лавгун ур дяъвилийн. Венгриянаву ва Чехословакиянаву талай ивкIун ур. Дебреценнай дурсса чувшиврухлу лайкь хьуну ур «За отвагу» медальданун – яла хъунмур солдатнал медальданун. Вагу зана хьуссия шавайн. Гьашину ванан 109 шин хъанахъиссар. Лайкь хьуну ия ордендалун ва медаллан. Вай шамагу аьпалухьхьун лавгунни, колхозраву зий хъунмасса захIматгу бувну.
Шиккура кIицI лаган ччай бур цаппара дяъвилия зана къавхьу­сса, щар къадурцусса жагьилтурал цIардугу.

Сулайманов Кагьабуттин Салманнул арс. Увссар 1925 шинал. Лавгссар 1943 шинал дяъвилийн цува рязину. ИвкIуссар, Родомашева шагьру буручлай, Житомирдал областьрай 1943 шинал. Ванал уссу Сулайманов МахIаммад, лейтенант, ивкIуссар Житомирдай 23 шинаву 1941 шинал.

Аьбдуллаев Ярагъи Аьбдуллагьлул арс. Увссар 1922 шинал, дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. ИвкIуссар 1943 шинал.
Аьбдуллаев Увайс Аьбдуллагьлул арс. Увссар 1920 шинал. Дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. ИвкIуссар 1942 шинал.
Дандамаев Шарабуттин Аьбдулкьадирдул арс. Увссар 1923 шинал. Дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. ИвкIуссар 1942 шинал.

Исубуттаев АхIмад ХIасаннул арс. Увссар 1922 шинал. Дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. ИвкIуссар 1942 шинал.
Чавтараев Хаважа МахIам­мадлул арс. Увссар 1920 шинал. Дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. ИвкIуссар 1941 шинал.
Мукунма аьрай ливчIссар ялагу щар къадурцусса 69 жагьил. Вайннал суратругу, вайнная­сса чичрурдугу дуссар щаллуну ГьунчIукьатIрал «Аьпалул луттирай».
Зу цинявппагу жун дакIний бу­ссару, жул ГьунчIукьатIрал вир­ттал. Зу кIара ябувулт бакъаяв, зу бияв вирттал!

Амин Аьбдуллаев

Читайте также: