Мунал ххал дурмунийн щилчIав щак къачайссия

«Илчи» кказитрал 4 номерданий рирщуну дур хъуни да­къасса, амма дурккунал дакIниву чIярусса ххаришивуртту чантIатIи дуллалисса макьалартту.


Нураттин Маммаев куну бу­ккайхту, ттунгу нава учительну зузисса жагьил замана дакIнийн багьунни. Ца чансса гъалгъа муная ттунгу бан ччан бивкIунни.

Оьрмулул ттуяр хъунасса унугу, на чIирисса чIумуй Нураттиннущал дус хьунав. ХьхьичIва-хьхьичI учин ччимургу вари: му ия ххишала акъа ххаллилсса, цаманан цала бувсса кумаграя хьхьичIа-хьхьичI цува ххари шайсса чув. ТачIав хъамакъаритай нава Гъумучиял школалий учительтурал педсоветрай гьуртту хьусса чIун.

Гъалгъа багьуна низамгу зия дуллалисса, дуккавривугу агьсса ца оьрчIая. Цаппараннан га оьрчI школдания уккан ан ччай бия, га къавкъин сававну щала класс зия хъанай бур тIисса чIурду чIяву хъанай бия. Цинявннах вичIи дирхьунугу ивкIун, махъ лавсуна Нура­ттин Маммаевлул.

«Гьалмахтал, анавар къабукканну, жува жунма бигьамур булларчан, жула даврил сий лагайссар. Бачи жува га жула бакIрайн ласунну. Га нукун хьуну ушиврул аьй жуйрагу дуссар. ­Уккан анну тIутIаврий жува циняв хъинну бяйкьлакьиссару», — куна мунал. Гъалгъагу Нураттиннул бувна анавар къаувккун, лавну, га оьрчIай дакI цIий.

Нураттин Маммаевлул чара бакъа ххал дайссия медаллайн нанисса оьрчIал математикалул давуртту Ва иш чIявуссаннан уттигу дакIнийссар. Амма цамургу зат буссар, цIанасса жагьилсса учительтуран къабавсса. Лаккуя дуркIсса медаллайн нанисса математикалул давуртту КIулшивуртту дулаврил министерствалий ххал къадайссия.

«Лаккуясса медалистурал давуртту Нураттин Маммаевлул ххал дурссар», — куну учайссия.
Укун щалла республикалий­гу, КIулшиву дулаврил министерст­валучIагу сий хъунна­сса, цал кIулшивурттан щак ба­къасса учитель ивкIссар Маммаев Нураттин МахIаммадлул арс. Нураттин кунмасса инсантуралли цува зузисса кIану хъун байсса, Нураттин кунмамири жула дянив мудангу бикIан аьркинсса.

Даниял Магьдиев