Мудангу бусраврай дакIнийсса

Ттун дакIнийхтуну ххуй дирзунни Ххюлусматусса Гъапуров Маликлул, машгьурсса аьлимчунал, жула учительная Маммаев Нураттиннуя «Илчи» кказитрай чирчусса макьала. ЦIуллу аннав, Малик.

Учительнаха лавхьхьуссар ученикталгу шайсса. Нураттин МахIаммадовичлул дарсру дирхьуминнава бувккун бур, лакрал миллатрачIа бакъассагу, щалвагу Дагъусттаннал агьулдануву ярг­сса кIантту бувгьусса арсру ва душру.

Му бакъарив учительнал гьунар!
Ттунгу дакIния къауккай Нураттин МахIаммадович. Хъинну ларайсса тIалавшиннарал учитель, — цаятурассагу, цайминнаятуссагу. Аьпа баннав цал!

1960-1961-ку шиннардий, жухь ряххилчинмур-арил­чин­мур классирттаву Нураттин МахIаммадовичлул алгебралул, геометриялул дарсру дишайва, ваца магьа бусласисса кунма, хъинну захIматну чIалачIисса хIисавртту, кувннива кув дуккан дуллай, бигьану ахирданийн дуцайва. ГавацIана изан увну оьрчI, «гай хIисавртту цукун дурссарив бувчIин бувала, виричуй» увкуну, цIуххавугу дувайва.

Жу ялагу махIаттал шайссияв: Нураттин МахIаммадовичлул мелданух ца исвагьину дишайвахха личIи-личIисса геометриялул фигурартту, циркуль-линейка дурагу ишла къадувайссия.

Нураттин МахIаммадович ухьунссия Москавуллал М. В. Ломоносовлул цIанийсса университетрал, ттухьва цIуххирча, яла захIматмур факультет (механико-математический) ЯтIул дипломрай къуртал бувсса хьхьичIва-хьхьичIсса дагъусттанлувтуравасса ца.

«Илчилий» дурксса «Ачу дакIнийн утаннуча жула дус» тIисса макьалалий бюхттул­сса аьлим­чу Аьлишаев Мухтаргу чичлай ур: «Шамилчинмур курсирай жун дурчIин багьуна специализация. Нураттиннул язи дургьуна яла захIматмур – «сопротивление материалов» ва «теория упругости». Ганал дакI мудан элмулул куртIнийн, лабораториярттавун кIункIу тIун дикIайва.

Ца чулуха, учин ччай ура, хIайп! Щак бакъа, бюхттулсса аьлимчу хьунссия Нураттиннуя. Вамур чулухагу – бахтти бусса оьрчIру ва школа бухьунссия, Нураттиннул язи бугьан нясив хьусса. Му дакъарив миллатрах­сса ччаву, махъа нанисса никирах­сса аякьа? Ттущагу барчаллагьрай кIицI къадурну ацIан къабюхъанссар кIа, цIанихсса школалий ттуйнма тIайла бавцIусса ххаллилсса учительтурал цIарду: Ибрагьим Чалабов, Султан-ПатIимат Гузунова,

Аьлиша Амирханов, АхIмад Шахшаев, МахIаммад Лукьманов, Шагьимардан Акниев, Расул Къажлаев, СалихIат Хайдакьова, Аьбдул Парамазов, Аслан Сурхайханов, Шяпи ХIасанбеков, Шамай Кканккаева, СалихIат Шахшаева, ХIажимахIаммад, МахIаммад МахIаммадов, Галина Къапиева, цIуллушиву чIа тIий ура хIакьину жула дянив уттавасса Эльза Парамазован, Мариян Къажлаеван, Асият МахIаммадован.

Жухь дарс дишайсса 1960-1961 шиннардий Нураттин МахIаммадович ларай цIарду кIицI ларгсса учительтураву чIалан икIайва ца яла жагьилману, яла исвагьиману.
Шалласу Шалласуев