Интнил байраннал бияла

Мартрал 3-нний ДР-лул Культуралул министерствалучIасса Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлувун, бигьалагай кьини душиврух къабурувгун, бавтIун бия республикалул районнал ва шагьрурдал культуралул управлениярттал начальниктал, культуралул къатрал ва центрдал директортал. Миннащал хьунабавкьунни ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу – РДНТ-лул директор Марита МухIадова.


Бадрижамал Аьлиева
Хьунабакьаврий ихтилатру хьунни интнил байранная, миннуйнсса хIадуршиндарая, ми дуваврил ляличIишивурттая.
Халкьуннал календарданул байраннал хъуннасса агьамшиву диркIссар инсаннал оьрмулуву. Миннул мяънагу тяхъашивруву къадиркIссар, хIатта му кIанттулгу цилла агьамшиву диркIнугу, ва му жяматран ххира хьусса мутта бивкIнугу. Миннул хъунмур мяънагу диркIссар инттухуннай дувайсса къурнил давурттаву, цанчирча гьарцагу кулпатрал буллугъшиву, хIал-ахIвал тIайланма миннуйн хъар шайсса бивкIун тIий. ХIакьинусса кьинигу агьалинан ххирар вай байранну, шагьрурдая чIявусса инсантал бачай буттахъал минардайн вайннувух гьуртту хьун, цал ххишалагу буттал аьрщарай ша бизан, шяраваллил инсантуращал, гъан-маччаминнащал хьунабакьин.
Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул хъунна­сса даву дуллай бур халкьуннал инттухуннай дувайсса байраннал аьдат-эбадатру дуруччингу, ми машгьур дувангу. Салкьи хьуну бур ми байраннаясса видеофильмрдал хъунмасса архив. Ми материальный дакъасса культуралул ирсирал щалагу Аьрасатнал ва региондалул объектирдал реестрданувун духхан даву мурадрайсса давугу дуллай бур ва Къатлул.
Интнил байраннугу хъана­хъиссар миллатрал культуралул ирс. Жулла республикалул халкьуннал дур дунияллул фольклористикалуву дакъасса журалий­сса байранну, аьдатру.
БатIаврия махъ ттул хъуни бакъасса ихтилатру хьунни жулла, лакрал, районнал Культуралул управлениярттал бакIчитуращал.

Лида Кьурбанова, Лакрал райондалул Культуралул управлениялул начальник:
— Интнил байраннайн хасну, Интнилхьхьунил дикIу, Хъарас щаврил дикIу, райондалул шяраваллаву дуллалисса шадлу­гъирттай музыкалул щаллушиндаралсса буллай, цащава шайсса кумаг буллай буссар культуралул зузалт. Гъумук, мартрал 18-нний, бувчIавурттал кьинилийн тIайла дацIлай дур, ккаккан дувантIиссар Интнил байрандалул концерт. Райондалий дур музыкантътал бакъасса, клубру бакъасса мюрщи щархъурду, ми кьинирдай шайма гьантIиссар ми шяраваллаву дуллалимунил чIарав бацIангу.

ХIабибат Буттаева, ЦIу­ссалакрал райондалул Культуралул управлениялул начальник:
— Миллатирттал дукрардугу дурну, мукунна цайми аьдатругу щаллу дурну, хьу­надакьинтIиссар райондалий Интнил байран, ца кьини –бухмур ЦIуссалаккуй, ца кьини – ЦIумур миналий. Хъарас щаврил байран, тIайлассар, къадувай кьанив, му лирчIун дур зун­ттавура.

Марина Ибрагьимова, Ккуллал райондалул Культуралул управлениялул начальник:
— Райондалийсса 14-гу шяраваллил коллективру бу­чIан­тIиссар Ваччав мартрал 21-нний Интнилхьхьу хьунадакьин. Микку дувай­ссар личIи-личIисса конкурсру: язимур бартлул, музыкалул инструментрал, миллатрал къавтIаврил, миллатрал яннардал. ХьунтIиссар спортрал личIи-личIисса бяст-ччаллу. Майданнив бичинтIиссар хъунмасса къувтIи. Мартрал 22-нний тIурча, гьарца шяраваллил цачIа-цачIара хьунадакьинтIиссар Интнил байран, цала зумувну. Гьарца шяраваллил дур цилла-цилла аьдатру. Жул Сум­батIуллал шяраву, масалдаран, Интнилхьхьунил байран шай хIазну: оьрчIру бачайссар шяравух, Зумаритавал байрандалийн кунма, гьарца къапулийн кьутIа тIий, «бартлунсса, бартлунсса» тIий, шадну чIурдугу буллай, нацIу-кьацIурду датIлай. ДартIсса ккампIитIирттащал оьрчIру батIайссар цалла-ца­лла махIлалий бивчусса къув­тIирдахун.