ЧIава спортсментурал ххувшавуртту

ЦIуссалакрал 1-мур ДСЮШ-рал тарбиячи, тренер ХIаммадов Русланнул хIадур бувсса чIава каратистътал гьур­тту хьуну бувкIунни Волгоград шагьрулий хьусса «Кубок Повольжья» каратэ-кекусинкайрал турнирданий. Читать далее