«КъашайшалачIан нанийни, жу ссятрах къабуругайссару»

Ваччиял шярава Хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу­сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду.Мар­ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи бувну, Читать далее

Жижара

МахIаммадлул душ Сулайманова Аьишат

Февраль зурул 28-нний дунияллияту лавгунни ххаллил­сса хъамитайпа, Хьурттал шяравасса Сулайманова Аьишат МахIаммадлул душ. Читать далее