Самболул турнирданий

Ноябрьданул 18-нний Каспийскалий Аьли Аьлиевлул цIа­нийсса Спортрал къатраву хьунни самборал Аьрасатнал Виричу Адильгарай МахIаммадтIагьировлул цIанийсса Аьрасатнал турнир. Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 150-яр ливчусса спортсментал. Читать далее

Лакрал балайрдал бакIщаращи

Вай гьантрай республикалий кIицI лаглай бур лакрал миллатрал ва щалагу Дагъусттаннал культура бюхттул дуллай чIявусса захIмат бивхьусса, бюхттулсса гьунар бусса композитор, педагог, АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала Мазагьиб Шариповлул 80 шинал юбилей. Читать далее

ХIучI къакуну, бачу хьхьичIунмай!

Гьашину кIилчинсса шинал Хасавюртуллал райондалийсса Къарланюртуллал шяраву хьусса, САМБО-лул ва ДЗЮДО-рал СССР-данул спорт­рал мастер Арсланбаг Маммаевлул аьпалул турнир кIицI ларгунни лавайсса даражалий.

Читать далее