ЦIу-цIусса ххувшавуртту

ЦIу-цIусса ххувшавуртту

Вай гьантрай ЦIуссалакрал спортсментал бувкIунни, Москавлив хьусса грепплинграл Аьрасатнал кубокрай гьур­тту хьуну, хьхьичIунсса кIантту бувгьуну.


Грепплинг дур личIи-личIисса лачIун буккавур­ттал приемру хIала-ккала дурхсса, цIана хъинну машгьурсса ва анаварну хьхьичIуннай хъанай нанисса спорт.

Ноябрь зурул 18-19-нний Москавлив хьусса «Аьрасатнал кубок» тIисса чемпионатрай ЦIуссалакрал 1-мур ДСЮШ-лий Абачараев Сулайманнул хIадур бувсса спортсментурал ларсунни ирглийсса ххувшавуртту. ХIажиев МухIаммадлул ва Щайхов АьвдурахIманнул бувгьунни цалчинсса кIанттурду, Аьли­ев Амирханнул бувгьунни шамилчинсса кIану.
ХIажиев МухIаммадлул ва Щайхов АьвдурахIманнул би­ттур дунни «Аьрасатнал спортрал мастертурал» нормативрду. ЦIуссалакрал 1-мур ДЮСШ-лул каялувчитал барчаллагь баян буллай бур спортсментуран ххуллийхсса харж бивхьусса Ссунгъуров Сурхайн ва Кьурбанов Давдийн.

Читайте также: