Жижара

Хайруллал арс Мусаев Оьмар

ЦIуссалакрал райондалул азарханалул зузалтрал ялун пашмансса хавар бивунни. Жагьил­сса оьрмулий дунияллия лавгунни райондалул жяматрал дянив хIурматрайсса ххаллил­сса хIакин, Хайруллал арс Мусаев Оьмар.

Оьмар ия къашайшалтрай дакI цIуцIисса, жаваблувсса, Заннала хIакинну ляхъан увсса инсан. Ия цалла даву ххирасса ва ххуйну кIулсса пишакар. Ва кунмасса хIакинтал хIакьинусса заманнай чIявусса хьунакъабакьай. «Мусил кару ва илкин­сса дакI» дусса хIакин учайва ванайн. ЗахIматсса къашайшала ухьурча, Оьмар хьхьу-кьини мунал чIарату къаукьайва. Бигьану къалякъинссар ванал кIану бугьанма. Ва тачIав дакIния къау­кканссар оьрмулухун ванайн барчаллагьрайсса пациентътуран.
Оьмар аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ниттихь, кулпат­рахь, оьрчIахь, уссурссуннахь, цинявппагу гъан-маччанахь. РухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьр­мурдай барачат бишиннав.
ЦIуссалакрал жямат,
азарханалул коллектив


Нажвадиннул арс МахIаммад­аьлиев Илияс

Сентябрь зурул 2-нний, оьр­мулул аргъираву дунияллия лавгунни ххаллилсса чув-адамина, Чапаевкаллал шяравасса Нажвадиннул арс МахIаммадаьлиев Илияс.
Илияслун дия дахьра 42 шин. Ва увну ур 1976 шинал май зурул 22-нний Чапаевкаллал шяраву. Школа къуртал бувну махъ увххун ур Москавуллал агроинженертал шайсса университетравун. Цала аьчух­сса хасиятрайну, цIу бусса хъярч-махсарарттайну ва бусрав хьуну икIайва гьарцаннан. Университет къуртал бувну махъ Илияс зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай.
Махъсса шиннардий зий уссия ЦIуминалийсса Чапаевкаллал шяраву. Чув ухьурчагу, цува авцIусса кIану чIюлу буллалисса, аьмал хъинсса, цаманал чIарав ацIан чялишсса, гьарнацIун акьайсса жагьил ия. Ххирая дустурангу, гъан-маччанангу.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру нитти-буттахь, уссурссуннахь, махъсса гъан-маччанахь.
Илияслул рухI алжаннул ххари даннав, ванан къабуллусса оьр­му махъминнан булуннав.
Чапаевкаллал шяраваллил жямат, одноклассниктал


ХIажинал душ МахIаммадова Зумрут

Вай гьантрай дунияллия лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, Ккурккуллал шяравасса ХIажинал душ МахIаммадова Зумрут. Бувну бур Зумрут 1934 шинал Ккурккуллал шяраву.

Щурагь хъаннил училищагу къуртал бувну, зун тIайла бувккун бур Бархъаллал шяравун. Зий ца шин шайхту, ши­ччавасса учитель Мусан щар хьуну бур. Мунияр шихунмай Зумрутлул оьрму Бархъалав лавгун бур. 1953 шиная байбивхьуну, 1981 шинайн бияннин Бархъаллал дянивмур даражалул школалий учительну зий бивкIун бур.
Чил шяраву, шяраваллил жяматрацIунгу, багьу-бизулуцIунгу бавкьуну, узданну оьрму бувтсса хъамитайпар Зумрут. «Бархъаллал Зумрут» учайссия ккурккуллал ванийн. Аьмал-хIал бавкьусса Зумрут бусравну бикIайва кIирагу шяраваллил жяматран, хIурматрай бикIайва дуклаки оьрчIал ва миннал нитти-буттал дянив.
Зумрут аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил оьрчIахь, цинявппагу гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.

Бархъаллал
ва Ккурккуллал жямат


БивкIулул дард-къиялул, аварашиврул цила чIумал къачивчунува ливчIун бия ТтурчIиял шяраватусса ххаллилсса чув-адамина, полициялул полковник, Багьауттиннул арс Сулайманов МахIаммад дунияллияту лагаврицIун бавхIусса аьпалул махъ. ЧIалну бухьурчагу, жун му ттива-тти чичин ччай бур жула гьарцаннан бусравсса, машгьурсса «Илчи» кказитрал лажиндарайхчIин. 
МахIаммад увну ур ЦIусса­лакрал райондалийсса ТтурчIиял жяматрал дянив 1949-кусса шинал, Лаккуя буттал шяравату бивзун мукьра шинавату.
ЦIуссалакрал шяраву учкъулагу бувккуну, армиягу лавхъун махъ ванал къуртал бувну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал юриспруденциялул факультет. Му къуртал байхту, зун тIайла увккун ур Ставрополлал крайрайсса Невинномыскалийн. Даврий чIирисса чIумул мутталий ванал чIалачIи бувну бур цува бюхъу бусса, итххявхсса пишакар ушиву.
Даврий хьун дурсса хьхьи­чIуннайшивурттахлу ванан дуллуну дур «Даччин дакъасса къуллугъ баврихлу» тIисса медаль, Ставрополлал крайрал губернаторнал цIаниясса ХIурматрал грамота ва м.ц.
Махъсса шиннардий М. Сулайманов зий уссия судрал даврий. Бувссар ванал ххаллилну къуллугъ, полковникнал чиндалийн ва ПаччахIлугърал юстициялул 2-мур классрал советникнайн ияннин. Ванал хIалал дурссар «Судрал департаментрал хIурмат бусса зузала» тIисса цIагу.
Багьауттиннул арс Сулаймановлул уздансса цIа узданну яхьуну личIантIиссар ванал агьлу-авладрал ва щалагу ТтурчIиял жяматрал дянив.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул агьлулувух ивзун лякъиннав.
Дустал, гьалмахтал


Ххишала дакъа хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай ура Аьбдуллул арс Куркиев Морислухь, апатI хьуну, мунал язисса душ
Удрида
дунияллия лагаврийн бувну.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.
Руслан Башаев


Хъунмасса хIурмат бусса чIаххувчу, Аьвдулкьадирдул арснал
Дандамаев МахIаммадлул
бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал душнихь, уссурваврахь, ссурваврахь, гъан-маччаминнахь.
Цал рухI алжаннуву дишиннав.
Аьбдуллаев Амин ва Лиза

Читайте также: