ЦIаххуй Маккаев

 

Бусалардайн кIура авсса артиллерист, «танкардал душман», ццах цирив къакIулсса талатала, Маккашариплул арс ЦIаххуй Маккаевлул бивтссар, Сталинградрая байбивхьуну, Берлиннайн бияннинсса цIарал ххуллу. Читать далее

1100 тонна помидордал ларсун дур

Сентябрьданул 4-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Аьбдуссамад ХIамидовлул ххал дунни Дарбантуллал райондалий «Хазарский» тIисса шяраваллил советрай дузрайн дуккан дуллалисса «ФерЭльГам» тIисса инвестициярдал проект. Читать далее

Октябрьданул 1-нния тинмай къабаннайн авлий буккан бучIиссар

Россельхознадзорданул тIимунийн бувну, АьФ-лий 2017 шиная шинмай сияхIрайн лавсун бур Африканал къабаннал тIаоьн (чума) дусса 101 кIантту. Мунийн чайссар цамур журалий «Монтгомердул азар» куну. Читать далее

Жижара

Августрал 28-нний оьрмулул 89 шинаву дунияллия лавгунни хъунасса аьлимчу, ххишала акъа ххаллилсса, ур чинсса лаккучу, буттал ватан ва миллат ххирасса Аьбдулкьадирдул арс Дандамаев МахIаммад. Читать далее