Р. АьбдуллатIипов: Къуллугъчитал баххана буллан аьркинссар

Февральданул 12-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан fs_14АьбдуллатIипов хьунаавкьунни республикалул исполнительный властьрал ва законну дуккан дай властьрал каялувчитуращал.

Хьунабакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Мухтар Мажидов, ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи Шагьаьппас Шагьов, ДР-лул Президентнал управлениярттал хъуними, ХIукуматрал члентал ва цаймигу.
Хьунабакьаврий республикалул бакIчинал официальну ккаккан бунни Дагъусттаннал исполнительный властьрал органнал цIуну бивтсса каялувчитал, мукунма бувсунни цIулаган бувсса структурардал щаллу буллан аьркинсса масъаларттая. Читать далее

Аьвамшиву ххув къахьуншиврул

Цукунсса тагьарданий дур гражданшиврул общество Дагъусттаннай? Цукунсса масъалартту буссар мунил хьхьичI? Ци бан аьркинссар, гражданшиврул общество чялишну зуншиврул? Миннунгу, миннуцIун цаймигу суаллан жавабру лякъинсса мурадрай, ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни ДР-лул Жяматийсса палаталул ва къакоммерциялул организациярдал координациялул советрал президиумрал члентуращал. Читать далее

Диндалул ишккаккултращалсса хьунабакьаву

ДР-лул Президентнал пре­ссалул къуллугърал бувсъсса куццуй, оьвкуминнавух бивкIссар Дагъусттаннал муфтий АхIмад-хIажи Аьбдуллаев, щайх Мансурил МухIаммад-апанди, МахIачкъалаллал ва Избербашуллал хъуними мизитирттал имамтал, Саэд-Апаннинал цIанийсса Теологиялул институтрал ректор АьбдуллахIажи Ацаев, ДМД-рал официальсса вакил МахIаммадрасул Оьмаров, цIадурксса аьлимтал. Читать далее

ДР-лул Халкьуннал Мажлисраву зунтIиссар депутатътурал пост

ХIурмат бусса дагъусттанлувтал!

Февральданул 15-нния шинмай ДР-лул Халкьуннал Мажлисраву зунтIиссар депутатътурал пост. Инсантураща бюхъантIиссар миккун оьвчин паччахIлугърал властьрал органнал къуллугърайминнал, кIанттул цилакаялувшиврул органнал къуллугърайминнал ва организациярдал къатIайласса давурттая бусаву мурадрай. Читать далее

ЦIуницIа гава къуллугърай

smallneФевраль зурул 8-нний Журналистурал къатлуву цIуницIа Дагъусттаннал информациялул ва печатьрал министрну ивтсса УмархIусман ХIажиев хьунаавкьунни респуб­ликалул СМИ-рдал зузалтращал.

П. Рамазанова
Микку гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибов ва Дагъусттаннал Журналистурал союзрал председатель Аьли Камалов. Мунал барча бунни цIуну къуллугъирттай бивтсса А. Карибов ва У. ХIажиев. Читать далее

Прокуратуралул даврил хIасиллу дунни

fs_15Органы прокуратуры РД рассмотрели в 2012 году 13 тыс. 229 обращений, что на 252 обращения больше, чем предыдущем году.
ДР-лул прокуратуралул органнал ларгсса 2012 шинал ххалбивгьуну бур цачIанма бувкIсса 13 азаллий 229 аьрза, хьхьичIмур шиналнияр 252 аьрза ххишалану. Читать далее

Хьхьирил мяъданну буручлай

Одно из самых распространённых преступлений в Дагестане, это браконьерство, об этом в статье «Сохраняя водные ресурсы Каспия» 
Му махIаттал хьунсса затгу бакъар. Каспий хьхьириву бур осетра балугърал дунияллул луртандалул 90% ва укунмасса балугърал 80%.

Региондалий балугъ бугьаврил ва икра ласаврил хIакъи-хIисав дуллалиний, чIалай бур балугъ бугьаву чан хьушиву. Читать далее

Къуллугъчинал мурад – лажин кIялану уккавур

fs_12Ларгсса нюжмар кьини Юсуп МахIаммадовлухь ряхра шинал лажиндарай Лакрал райондалул цIаний бувсса захIматрахлу барчаллагьгу учин, мунал цIусса лавайсса къуллугърал давриву тIайлабацIугу чIа учин бувкIун бия райондалул актив.

Дагъусттан Республикалул Президентнал ХIукмулийн бувну, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадов ивтунни ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчуну. Читать далее

Къирият думинналли ватан ядантIисса

fs_10Багьандаран къаучайхьун­ссар «Оьрмулуву виричушиву дуван бучIисса кIанттурду чIявусса бикIайссар» куну. Ялагу учай, «Ххуйсса даву чIун ларгун махъри янилун дагьай­сса» куну. Оьрмулул дуламантту чIярур, кIицI буллалисса му­къурттивугу духьунссар цинна лархьхьусса хIисавгу.
СССР ппив хьуну махъ, Ккуллал райондалийсса жямат­рал оьрму цахъис хIаллай гава бущилий найгу бивкIун, хъирив ххярклийн багьунни. Ва уттисса чIунгу, хIухчу хъирив акъасса, яттил ттурзан ппив шайний кунмасса ишираха лахьлахьисса чIумул нетIа дур. Читать далее

ДакIру тирх учин дунни

fs_9Декабрь зурул ахирданий Гьанжилий «Чистое сердце» фондрал, цилгу бакIчишиву дуллай усса жула Дагъусттаннал ххаллилсса арс, ПаччахIлугърал Думалул депутат Кьурбанов Ризван Даниялович, дунни хъинну эбратран­сса, бавма барчаллагь тIунсса даву. Жулла шаннагу райондалийн – Ккуллал, Лакрал ва ЦIуссалакрал, гьан дунни ацI-ацIра тонна дуки-хIачIиялул. Читать далее

ЦIуцIаврин дарман чан бакъассар

fs_7Очерк с известным врачом военного госпиталя, Ахмедом Магомедовым.
ХIакин тIисса мукъул инсаннал дакIниву цалчин хIасул дувай, пара- кьатшиврущал, оьрмулул гьунттиймур кьинилийнсса умуд бишин бавугу. Буниялагу, Заннал инсан дунияллий ляхъан увну ухьурча, ганал цIуллушиву байча щилан дикIайхтурив, хIакин ур инсаннал цалчинсса чIарав ацIугу, кумагчигу. Хаварду чIявусса бикIай хIакинтурал кIулшиву хьхьарасса ва авадансса душивриятугу. Бюхъай ми хавардавусса ишру ца-ца тIайласса бикIангу. Читать далее

Барча буллай буру

fs_4ДакIнийхтуну барча уллай буру жучIава хIурмат бусса, ци даврий ухьурчангу, дуваймур усттарну щаллу дувайсса, мукъул заллушиву дуван кIулсса, цIусса ДР-лул ХIукуматрал вице-премьерну ивтсса МахIаммадов Юсуп ХIамидлул арс.
Барча уваврищал, гихуннайсса давриву тIайлабацIу баннав тIий буру жулва Да­гъусттан тIутIайх бичин буван, агьалинал ахIвал лавай гьаз буван. Читать далее

Канил кушурдайну, дунияллул ххуйшивручIан

fs_3ОьрчI-душ дунияллийн бу­ккайхтува, оьрчIал кIанттул ялув лавхъсса цалчин ххал шайсса чирахъраяту байбихьлай бур гайннал дуниял кIул дуллалавричIансса ххуллу. Хъуна хъанахъиссаксса къатта-къушливу хьунадакьлакьи­сса тIахIни-кIичIулул хъирив янилун дагьлагьимий затру чIяру хъанай, кIулшиврул луртангу авадан хъанай дур. Читать далее

Хьувши

ЦIана бусласимургу бяличIан бувну, Хьувшиял чIаравсса шяраваллин цIа дурчIин данна. Щаратусса, хъинну духIин дусса, Зайналаьбидлул ттухь цIувххуна махъсса шиннардий: «Ттун Хьувши кIуллича, ивссарача нагь ласун оьрчIнийва Хьувшавгу, кIа чIаравсса шяраваллин цIа ЦIущулливкьай, ЦIущардив?» — куну. Читать далее

Ларгсса шинал хIасиллу дунни

fs_1ГИБДД  РД подводит итоги работы за прошлый год.
Тталат кьини «Дагестан» РИА-лул къатраву хьунни УГИБДД-лул зузалтрал ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса пресс-конференция. Шикку гьуртту хьунни УГИБДД-лул организационно-политический отделданул хъунама, подполковник Тарлан Герейханов ва УГИБДД-лул пресс-службалул хъунама, подполковник ИсамахIаммад Султанов. Вайннал бувсунни ларгсса шинал цала даврил хIасиллу цукунсса хьуссарив. Читать далее

Жижара

РАБАДАННУЛ АРС МАХIАММАД-СЯИД РАБАДАНОВ

j_1Ккуллал шяравасса ХIажимусил душ цила оьрмулул дуснащал Ахъушиял райондалийсса Ялумур Каршли тIисса шяравасса МахIаммад-Сяидлущал хьунабавкьуну бур Щуну-Зунттул тIутIавун дахьларгсса ххинчурдай. Читать далее

Криминалданул хаварду

Вай гьантрай Дагъусттаннай хьунни, цукунчIав лаласун къабюхъайсса, яла дакI кьянкьаналгума бакIрай чIара дацIан дансса, оьхIалсса тахсиркаршиву. Ва хавар инсантал буслай бия куннахь кув иттах макь нани дурну. РахIму-цIими къабувну, язухъ къавхьуну цала шаппа чIиллу щуну ливтIунни цичIав багьана бакъасса, гадри кунмасса, мюрщи оьрчIру – 11 ва 12 шинавусса уссурвал.  Читать далее

Хъунмур масъала – агьалинал властьрайнсса вихшала цIулаган давур

ris_7Владимир Путин хьунаавкьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлущал.

Февральданул 1-нний Москавлив Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путин хьунаавкьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлущал.
ДР-лул Президентнал прессалул къуллугърал бувсъсса куццуй, паччахIлугърал бакIчинал бувсунни Да­гъусттаннал бакIчинал хьхьичI чIявусса масъалартту бушиву, миннувух ихтиярду дуруччаврил бутIувуссагу. В. Путиннул республикалул бакIчинан чIа кунни тIайлабацIуртту. Читать далее

Халкьуннал Мажлисрал цIусса хъанама

ris_6Февральданул 7-нний хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал ирглий бакъасса 20-мур сессия. Сессиялий гьуртту хьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов, Дагъусттаннал парламентрал депутатътал, исполнительный органнал, судирттал ва ихтиярду дуруччай органнал политикийсса партиярттал, жяматийсса организациярдал вакилтал ва СМИ-рдал каялувчитал. Читать далее

Гьассар арцурду цIиклан!

ris_5Февральданул 4-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул дунни республикалул маэшатрал ва политикийсса тагьарданул масъалартту ххалбигьлагьисса совещание.

ДР-лул Президентнал пре­ссалул къуллугърал бувсъсса куццуй, совещаниялий гьуртту хьунни ДР-лул Госсекретарь Такибат МахIмудова, ДР-лул Мюхчаншиврул советрал председатель МахIаммад Баачилов, ДР-лул Президентнал управлениярттал хъуними ва цаймигу. Читать далее