Новость на родном

ЦIунилгу школалийн

Сентябрьданул 1-нний щаллагу дунияллул оьрчIру лавгунни школалийн. Му хъанай дур ххуйсса байран, чаннасса иш оьрчIал оьрмулувусса, яла-яла цалчин школалийн бувкIминнан. Мукунсса, Цалчинмур занг рищаврин хас дурсса линейка хьунни жул, Халид Мурачуевлул цIанийсса, Ккуллал 1-мур школалийгу.

Новость на родном

Агъвалив абад увссар лакрал Виричу

Цал хьхьичIмукъун кIанай МахIаммад Берцинаевлул чIявуну тикрал байсса бивкIун бур: «Умереть не страшно, но важно очень, как умереть» куну. Му калималул мяъна лакку мазрай, бивкIулуву бакъар иш бусса, агьаммур иш — инсан цукун ивкIуну урив, мунивур бусса, тIисса куннасса дур. МахIаммадлун цува увсса билаятрай, Германиянаву къуллугъ буллан багьну бур.

Новость на родном

Шагьрулия шяравунмай

Уттигъанну буттал шяравусса къатрал мурцIнийсса чIамуй авцIуну унува, чIаххуврал къатрава бувккун, кIюрххил дарсирайн нанисса кIия оьрчI ттул янилун агьуна. Вай ттул чIивинияцIавасса дус, чIаххувчу Кьурбанов Юсуплул ва ванал кулпатрал ПатIимал арс Залимханнул Кьурбан ва Аьбдул тIисса оьрчIру бия. ХIажимурад ХIусайнов Вай оьрчIал нину-ппу, шяраву давурттив дакъашиврийн бувну, шагьрулийн лавгун, гилу зийгу, яхъанайгу буссар.

Новость на родном

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур. Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь

Новость на родном

Ппухълуннал тарихрал кюру

Лакрал байтагъну бушивруцIун щалва Ухссавнил Ккавкказнаву хъунмасса машлул центр хIисаврай машгьурну бивкIсса Гъумучиял тарихрая кIул бан ччай къачансса бучIай щалвагу Аьрасатнавасса

Новость на родном

ОьрчIал дукиялун хас дурсса батIаву

Июльданул 14-нний Ккуллал райондалул администрациялул заседания дувай залдануву хьунни хъинну агьамсса, гьарцаннал цалва-цалва пикрирду ашкара буллалисса, Ккуллал райондалийсса школардай ва оьрчIал багъирдаву

Новость на родном

Барчаллагьрал чагъар

Ххирасса «Илчилул» зузалт! На дакIнийхтунусса, гъилисса, Лаккуясса ссаламращал зучIан чичлай бура. На уттинин такIуй зучIан цавагу чагъар къачивчуссар, амма даиман жулва «Илчи» кказит буккайссар.

Новость на родном

Ччаврихлу ва дакI тIайлашиврухлу медаль

Махъсса шиннардий хIуку­матрал чулуха кулпатирттал чулинмайсса ургъил гьарта-гьарза хьунни. Кулпатирттавусса оьрчIру чIяву шаву хIисаврай, кIилчинмур ва гания гихунмайми оьрчIру буваврин, «материнский капитал» тIий, арцу дуллан бивкIунни.

Новость на родном

Лакрал район хьхьичIунсса районнавух

Муниципал районнал ва шагьрурдал округирттал пландалийсса ккаккиярттал социал-экономика хьхьичIуннай шаврил даража ккаккан бансса ДР-лул ХIукуматрал цIакь бувсса хIукмулийн бувну, 2014 шинал июнь зурул 4-нний бувксса Дагъусттан Республикалул БакIчинал Указрайн бувну,

Новость на родном

Бивзний ша бакьиннав!

Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни Гъумучиял школа ва лицей къуртал бувминнан аттестатру буллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни: Лакрал районданул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчутал Юсуп Рамазанов, Соня Макьаева, Амсар Къажлаев, КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев, райондалул идарарттал каялувчитал, учительтал, школа къуртал бувминнал нину-ппу ва гъан-маччами.