Новость на родном

Барча, оьрчIрув, цIусса дуккаврил шин!

Сентябрь зурул цалчинмур кьини. Ва кьинилия байбихьлай бур кIулшиврул билаятрайнсса оьрчIал ххуллу. Барча, оьрчIрув, зул цIусса дуккаврил шин! Гьарца чулуха тIайлабацIусса шин хьуннав, ххуйсса кьиматру зучIату хIура къахьуннав, гъутI-гъутI бивкIсса ххювардащал дуккаврил шин къуртал дувансса тIайлабацIугу, цIуллушивугу гьарманан. «ЧIимучIали» ЦIуллушиврул азбука Ххирасса оьрчIрув! Зу къулагъас дурхьунссархха жу «ЧIимучIалттул» хъаттирдай цIусса «ЦIуллушиврул азбука» тIисса рубрика нани бувну...

Новость на родном

Бусияра «ЧIимучIалттухь» гъинтнил хаварду

Ххирасса оьрчIрув! Вана къуртал хьунни ирглий­сса дуккаврил шин. Вана жущава цал уттигу ххарину, шадну «Барчаллагь, дуккаврил шин!» учин хьуну. Гьар дуккаврил шинал ахирданий ялун дияй цамур байрангу – ОьрчIру буруччаврил кьини. ОьрчIру буруччаврил байрандалиясса ххаришиву ярг дувай гъинтнил каникуллу дайдишаврилгу. Барча дуллай буру, оьрчIрув, кIирагу, шаннагу байран! КъачIаллихха барча дуван. Ялунгума чIалну барча дуллалийни хIаз...

Новость на родном

ВицIхъири оьрчI ва хан

Ца ГъитIа тIисса вицIхъири оьрчIал кьурукIинттул къат­луву нисварти ххяххан бувну бивкIун бур. ДурцIуну мюрщисса ххуржинттугу, ми Агълар-ханнан баххан Гъумукун лавгун ур. ХанначIан ияннин му агьну ур ЯвубукучIан, ханнал вазирначIан. — ОьрчI, вин ци аьркинну дур ханнаяту, — куну цIувххуну бур Явубукул. — Агълар-ханнан нисварти ба­ххан ччай ура, — куну бур ГъитIал, ххуржингу цачIаннайра дурну. —...

Новость на родном

ОьрчIансса назмурду

АбутIалиб Гъапуров ОьрчIахь КарчI кьарити, изу лавай, Ниттил увкумур бува, Цал учайхту, гьаз хьулухьу КIюрххил лавай шания. СсахIван бувккун, ссуку дурну, Кару, лажин шюлуша, ЧIал къавхьуну дарсирайн гьан, Лази-лакьи хьулухьу. Бивсса тIутIул къюмай кунма, Жужру канил булугьи, НицIал ххув учайсса кунма, Лахьхьи дирхьусса дарсру. Щекьи, кьалан ва луттирду Хъама мабитаванна, Школалийн чIал къавхьуну, Гьан хIарачат...

Новость на родном

Ххяллулу ххюнкIлул кюруй

Ххирасса оьрчIрув! Зул, оьрчIал, шеърирдаву мудангу дикIай шеърирдаву даркьусса аьчухшиву. Буккулт­рал дакIру таза дуккан дуллали­сса, шад дуллалисса. ХIакьину «ЧIимучIалттул» хъаттирдай ришлай буру цIанихсса Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIал назмурду, аьчухшиврул зума дурцIусса.