Запись

Цур утти аьрщарал заллу?

Дагъусттан Республикалул Президент МахIаммадссалам МахIаммадовлул, республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутатътурал хьхьичIун лавсъсса цалва Рисалалуву гьаз бувсса «О частной собственности на земли сельхозназначения» масъала цIанасса чIумал хъанай бур чIявусса инсантурал зума-ккарччулусса, инсантурал дянивсса ара оьлуккин дуллалисса масъалану.

Запись

Хъама мабитару зунма ххирасса «Илчи» кказит чичин!

ХIурмат лавайсса лакрал агьалий! Най дуссар 2013 шиналсса кказит чичаву. индекс: шинайсса 31187, дачIи шинайсса 51318   Барчагу, барчаллагьгу тIий Вана уттигу, анавархъиндарай, ца шин яла лаглай жулва оьрмулия. «Илчи» кказит цIунила итабакьлайгу 22 шин бартлаглагиссар. Цукунсса хьуссар «Илчилун» 2012 шин? «Илчи» ххирасса буккултрал пикрилийн бувну, къаоьккисса хьушиву бувчIлай бур. ХьхьичIва-хьхьичI «Илчилул» жинсирая, муний бивщумуния рязийми...

Запись

Жижара

Данияллул арс Шабанов Илияс ЗахIматсса цIуцIаврища ххассал хьун къавхьуну, оьрмулул 37 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Карашрал шяравасса Данияллул ва Абсаратлул арс Шабанов Илияс. Школагу къуртал бувну, ччаннай авцIуния шинай Илияс, зугу-зий, яхъанай уссия къутандалий. Ванал хъунмур сянатнугу дуссия ризкьи-кьинилуцIун дархIусса даву, тIайлабацIу ва лябукку буну нани дурнугу уссия диялсса хозяйство.