Зунттуйсса азарханалийгу лаккучув

Оьрму наниссаксса инсаннал цIуллу-сагъшиву хIура дуклай дур. Махъсса кIира ши­нал мутталий нагу агьунна Ма­хIачкъалаливсса Бурчуй азарду хъин дувайсса азарханалийн. Шикку ттуйн бакIрайн агьунни ххаллилсса ла­ккучув, хIакин МахIсумов Айдамир ХIажимирзал арс. Ванащал хьунни хъун бакъасса ихтилат.
– Айдамир, буси вила оьр­мулия, дуккаврия.

– На увссара 1965 шинал Рутуллал райондалий Ялув ЧIатлухъиял шяраву. Школагу къуртал бувну, дуклан ухханнин, ца шинайсса колхозраву зий уссияв. 1983 шинал на лавгссара дуклан Тверская областьрайсса Кашин тIисса шагьрулийн. Экзаменнугу дуллуну, увхссара Медучилищалувун фельдшертал шайсса отделениялийн. Дуккаврия махъ на ацIан увунна «Анаварсса кумаграй» 3 шинайсса зун. Тикку зун багьссар щаллусса 9 шинай.

1993-ку шинал на увкIра МахIачкъалалив, вара шинал кулпатгу бувну, зун ивкIра фельдшерну цал «Анаварсса кумаграй», хъирив ОьрчIал многопрофильный азарханалий реанимациялул отделениялий. Миччагу увцунна зун­ттуйсса Кожно-венерологический диспансерданийн, – тIий, буслай ур Айдамир.
Ванал хIакъираву на цIуххаву дурссия азарханалул бурчул азарду хъин дайсса отделениялул хъунмур Аида МахIаммадовнахь ва хъунмур духтур Эфендиева Гульнара Аьлиевнахь. Вайннал на Айдамирдуясса чичру «Илчи» кказитрайн дуллай ура увкукун, рязишинна дуллуна.

РКВД хъунмасса пансионат бур. Шиккун нех дирхьуну къашайшалт най бур. Шикку дур 5 отделение. Миннува 2 зиву дур азарханалухь, 1 зиву – хъаннихь, 1– оьрчIахь, 1 – захIматсса къашайшалтрахь. Къашайшалт хъин баврил, низамрал, марцIшиврул чулуха республикалий ва азарханалул хьхьичIунсса кIану бугьлай бур.
Айдамирдул бур кулпат, 2 оьрчI ва 1 душ. Вай дуккин бул­лай ва ххуйсса тарбия дуллай бур.

Ванал буттал, ХIажимирзал, гьарца шинах бучIан байсса бур ниттил мазрайсса «Илчи» кказит ва журналлу. Аьйдамирдул ЧIатIлухъав дур аякьалий ядуллалисса буттал къатри. Гьарца шинах отпуск гьан байсса бур шяраву.

Айдамир кунмасса пишакартал буссаксса жунна азардая нигь дакъассар. ЦIуллушиву вин, Айдамир ХIажимирзаевич!
ХIусайн Давыдов