Зунттавусса оьрмулул лишанну

[dropcap]Ш[/dropcap]яраваллил оьрмулуву аьркин шайсса затру чIярусса дикIай. Утти кунна, хьхьичIава бадрарду, тIясру, канистерду диркIун да­къар. ЦIурихьулувусса тIахIни-кIичIу диркIун дур дувссилул, дукнилул, цIигълил, тIаннул ва чIучIиндарал.Амма га чIумалгу дузалну диркIун дур цIурихьулул матахI ва ичIаллил кушурдан аьркинмур. Утти гай жула арх бакъасса нитти-буттахъал оьрмулувасса затру дур антикварданун хIисав дуван бучIину. Хъинну ххуйну дакьлай дур гай уттизаманнул хъуслил чIюлу бувсса къатта-къушливугу.
ЦIана ттун ихтилат буван ччива шяраваллил оьрмулуву хIакьинунин яхьусса шанна затрая: чIапуя, хъурзилттуя, парачуя.


ХIажимурад ХIусайнов
[dropcap]Ч[/dropcap]Iапа – му экологиялул чулуха хъинну марцIсса, чIахIлуя, сумая, митIуя бувайсса, щащай­сса зат бур. Къатта-къушлий му ишла бувайва ттул оьрмулий ккургъанна дишин, кIу дакъа­сса ци-дунугу чIаххуврачIан ларсун гьан, базаллувун ккунукру ба­ххан гьан ва мукунмасса цаймигу иширттай. Аьрасатнал шяраваллаву чIявуну жунма чIапри янилун багьай ттуккулнисру датIин нанисса бугьарасса ва жагьилсса инсантурал каруннахь. Утти чIапри бур хъиннува сийлувун багьну хъатIив буллалийни, душничIан нанисса оьрчIал чулухаминнал чIюлу бувну, лентарду бавхIуну, гайннуву нацIушивуртту ларсун бучIай. ХьхьичIава, СССР-данул чIумал, ттул янилун агьайва хъинну ччянивасса сумал чIапущал Дарбантуллал тахта-базаллувун нани­сса хъунасса адамина. Яла, перестройка хьуну махъ, гукун­сса чIапащалсса инсантал чIяву хьуна.Ттул шаппагу бур ялув кIицI бувсса куццуйсса чIапри. Сий дучIан дувара, зула къатраву сервантирттай, шифонер­ттай чIапри бивхьуну. Гайннуйн я щилащисса чIумал, зул дакIру ххари хъанай, ссибизавуртту арх хъанантIиссар.
Хъурзилу. Ва дурну дикIай жагьилсса щяпрая. Жула зунттавусса аьрщарай вацIри чанну бакъа бакъахьувкун, хъурзилтту, чIатулттив баххан жучIанма бучIай (уттигу занайнма бур) Кьункьиял арамтал. На оьрчIсса чIумал жул Вихьуллал арамтал ттукращал, балчантращал СурхIиял чулийнмай щяпрайн лагайва. Яла дувайва хъурзилтту, парачив, бахIайва чIатулттив. Хъурзилтту, парачив бувайсса личIи-личIисса лагрулул куцругу бикIайва. Шяраву хъурзилтту ишла дуван багьлагьи­сса чIярусса давурттив дикIайва. ЦIуну бувсса бюрчулин бургъилу ххулув бишайва ганиву, аьнакIал ккунукру буваншиврул, гайннуву кIукIлусса къюллу бивхьуну, къатталу, чIаркIув дишайва, ни­ттихъал, ссурваврал гъаттара ппалату хъурзилтту дуцIлай, пара буккан буллай, кьасса цIияллай, хъюву ккупарду-чатIhb байва.
КIира хъурзилу ттуккул кIи­л­лувун дирчуну, бичайва хъуруннайн пара.
[dropcap]Б[/dropcap]азаллувун нанийни, дахханмур, ласунмур дишингу тту­ккуйн хъурзилтту дирчунуя лагайсса. Навагу цимилагу лавг­ссара, ттуккуйн дирчусса хъурзилттаву навтлихъру дирхьуну, Ккуллал, Лакрал, Ахъушиял районнайн навтлил хъирив. Ца-ца базилух навт къабиривну зана хьусса чIунгу шайва. Ялагу, циняв кIицI къадулларчагу, хъурзилу ишла дувайсса давурттив шяраву чIярусса дур. Махъсса шиннардий Кьункьиял арамтал букIлай бур жула базардавун, чIивисса, 7-8 шинавусса душнища лахъан хьунсса хъурзилтту даххан. Ми мюрщи хъурзилтту жула шяраваллаву­сса школардайсса музейрдавугу дихьлай бур.
Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал дур «Бартукь» тIисса къавтIалтрал ансамбль. Ва ансамбльданул ккаккан дувайсса къавтIавривугу ишла дувай дянивсса лагрулул хъурзилтту.
Дагъусттаннал БакI­чи­ну ивкIсса Рамазан Аьб­ду­л­латIиповлул «кIюла кIануя» жула «Бартукь» ансамбль. Га Дагъусттаннал БакIчину зузи­сса мутталий хъанай диркIсса фестиваллай, байраннай, респуб­ликалул тяхъашивурттай «Бартукь» ансамбль гьуртту шайссия. Яшасун, «Бартукь»!
Парачи. Ва хъурзилттуяр мукьийла хъунмассар. Ттун кIул­ссаксса, парачи шяраву ишла бувайва чIявумур чIумал ччар дурну махъ нахь шардайн чIаркIув духхин. Гай нахь цирдагу чIаркIнил цIияллай дичланна тIий диртсса вярччуккутIух дичайва. Ялагу, ча-бунугу бя ххилан багьсса чIумалгу, парачив буцIлай, ххилан бикIайва. Ккаккайва цаймигу давурттай парачив.