«Жула мурад аьралитурал чIарав бацIавур»

Лакрал райондалул администрациялий хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул активращалсса хьунабакьаву. Ваний гьуртту хьунни Аьрасатнал Виричув НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул нину, МахIачкъала шагьрулул 54-мур школалул директор Сапижат Мазаева.

Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна, яла ларгсса 2023 шин республикалул оьрмулуву хьушиву экономикалул, культуралул ва политикалул иширттал авадансса. Бувсуна республикалул социал-экономика хьхьичIуннай шавриву Лакрал райондалулгу хъунмасса захIмат бивхьуну бушиву.
ЧIурчIав дуруна райондалул админиcтрациялул яла агьамсса къулагъас ва аякьа дуллай бушиврий хIакьину хасъсса аьралий операциялий арсру, ласру гьуртту хъанахъисса кулпатирттах. Хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай тийх гьуртту хъанахъиминнал кулпатирттан кумагран харж дурну дур 1,5 млн. къуруширттал.
Сапижат Мазаевал бавтI­миннахь барчаллагь увкуна аьралитурах дуллалисса къулагъасрахлу.
– ХIакьину жула цинявннал хьхьичIсса агьамсса мурад бур хасъсса аьралий операциялий талатисса аьралитурал чIарав бацIансса. Зул захIматран багьа бакъассар. Жунма багьлай бур ккаккан бан жула щалва билаятрал агьали цачIу бушиву, – увкуна ванил.
Хьунабакьаврий ихтилатру бувна Гъумучиял шяраваллил администрациялул бакIчи Мурад АьбдурахIимовлул, школалул директор Соня Макьаевал ва цайминнал.
Шиккува ххал бивгьуна цаймигу агьамсса масъалартту.