Жижара

МахIаммад­расуллул арс Пайзуллагь Къушиев

Май зурул 16-нний дунияллия лавгунни Читтурдал шяравасса ххаллилсса зунтталчув, РСФСР-данул лаваймур категориялул лайкь хьусса учитель, Дагъусттаннал халкьуннал учитель, просвещениялул отличник, ххуйсса дакIнил заллу, маслихIатчи, тарбиячи, жагьилтурал наставник, МахIаммадрасуллул ва Майхалуннул арс Къушиев Пайзуллагь.
Школа къуртал бувну махъ ванал Орджоникидзелив Педагогикалул институтгу къуртал бувну, МахIачкъалалив зун айивхьуну ур Ятинсса оьрчIан кIулшивуртту ва тарбия дуллалисса интернатрай. Вава школалий завучну зий ивкIун ур 22 шинай.

1986 шинал ва зун ивкIссар МахIачкъалалив ца яла хъунмамунин ккаллисса 37-мур школалул директорну. Ва зузисса ппурттуву школа хьхьичIунсса кIанайн гьаз хьуссар. Учительтурал, дуклаки оьрчIал ва нитти-буттал дянив ванал сий хъуннасса дуссия. Ххирассия ванан Лакку кIанугу, дустуращал ччя-ччяни ияйссия буттал шяравун, оьнийгу, хъиннийгу жяматрал чIарав ацIайссия, цавагу ккалли бансса иш лях гьан къабитайссия. Лакрал оьрмулул иширттавухгу чялишну хIала уххайссия, гьар ишираву цала биялалиймур бувайссия. Мачча-гъанцириннангу ва ххирассия, ванал хIурмат лахъссия кIулциринначIа, даврил уртакьтурачIа.

Пайзуллагь дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьрчIахь, душнихь, вайннал наслулухь, мачча-гъанцириннахь. Цув алжаннул ххари аннав, рухI куклуний дишиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!

Читтурдал жямат


Мустангир дакIнин утлай

ЦIущаннил шяравасса Шарапуттиннул арс Аьбдуллаев Мустангир дуклай уссия ЧIяйннал школалий. На та чIумал зий уссияв Ваччав райондалул Культуралул къатлул хъунаману. Мустангирдун хъинну ххирая музыка, рищайва авурну гармонь. Тай шиннардий мукунсса музыкант райондалий акъая. Ванал руцайва ччимур миллатрал макьанну. Ванан ххирая Машрикь-Магърибуллал (Гъанмур Востокрал), Кураллал, Азирбижаннал, Таджикнал макьанну.

1968-кусса шинал МахIачк­ъалалив най дуссия Дагъусттаннал Жагьилтурал ва студентътурал фестиваль. Ванийн увкIуна космонавт Николаевгу. Райондалул чулуха ккаккан бувсса номердавух, пагьламантуращал архIал, яла яргмурну бия Мустангирдул щаллу бувсса Дагъусттаннал, Гъанмур ва Дянивмур Азиянал миллатирттал макьаннал попурри.
Фестивальданул жюрилул Мустангирдул щаллу дурсса макьаннан лахъсса кьимат бивщуна – 1-мур даражалул диплом буллуна. Жюрилул вакил, Дагъусттаннал ва татнал чичу, шаэр Хизгил Авшалумовлул увкуна: «Агана цанма гъира бухьурча, Мустангир хIадурсса студент ур Бакуй Азирбижаннал консерваториялуву дуклансса». Амма Мустангирдул му ххуллу язи къабувгьуна.

Цибанссар, 70 шинаву цувагу аьпалул хьуна.
Нагу Мустангирдул аьпалун вай ххару хас буллай ура:

Бявкъу хавар буккав «Илчи» кказитрай
Мустангир лавгусса ахиратравун.
Увассиявхха, дус, му кIанттайн иян,
Щийн аманат бував арсру ва кулпат?

АьтIи байва ина та аккордеон,
Магьилул кIисригу зурзутIи бувну,
Бувкьхьунссар кулпатрал вил аккордеон
Янналущал архIал абадлий мурцIув.

Буттагу увкIхьунссар вихь «аврав» учин,
ДакIнин дича мунан вила макьанну.
Бувара мивува ххуйсса ссувхIатгу
Алжаннул хIурулъэнт къавтIутIи бансса.

Паммалул шануну хьунадакьиннав
Вил бювхъусса чурххал лув лухIи аьрщи.
Алжаннул къапуву хьунадакьиннав
Малаикнал симан нурданун лархъсса.
МахIмуд Аьлилов,
ш. СунбатIул