МицIкIиссурттайсса оьрму

«Поэзиялул театрданувусса хьунабакьавуртту» тIисса проектрал лагрулий ттигъанну хьунни ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса деятель,ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «Лезгинка» паччахIлугърал академический ансамбльданул школа-студиялул каялувчи Тарият Къапиевал юбилейран хас бувсса мажлис.

 


Зулайхат Тахакьаева

[dropcap]Р[/dropcap]еспубликалул къавтIаврил магьирлугъ хьхьичIуннай дан Тариятлул бивхьусса захIматрая, пишакаршиврул даражалия ва инсаншиврул хасиятирттая бувсунни республикалул культуралул министрнал хъиривчу Марита МухIадовал, опералул ва балетрал театрданул каялувчи Муса Оздоевлул, Да­гъусттаннал хореографтурал союзрал хъунмур Мариян Казиевал, «ТалихIрайсса оьрчIшиву» ансамбльданул каялувчи Шалуми Матаевлул, хьхьичIунсса ишру­ккакку Гулшан Хасаевал, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Анна Безруковал ва чIявусса цайминналгу.
[dropcap]Л[/dropcap]акрал театрданул каялувчи Бадрижат МахIаммадхIажиевал барчаллагьрай кIицI лавгуна Тарият Къапиевал цила чIумал, хъинну хъунмасса захIматгу бивхьуну, ххаллилсса даражалийн гьаз дурну диркIшиву «ПартIу ПатIима» спектакльданунсса лакрал миллатрал къавтIавуртту, хъунмасса бушиву ванил даврил бутIа театрданул цайми проектирдавугу.
Цала каялувчи ххаллил­сса къавтIавурттайну барча бувна «Лезгинка» ансамбльданул шко­ла-студиялул ва «Ккавкказуллал оьрчIру» ансамбльданул къавтIалтрал.
Ихтилатирттал лях-лях Тарият цуппагу бия цила оьрмулул ва творчествалул ярг-яргми лахIзарду дакIнийн бичлай, му оьрмулул хху­ттай агьамсса кIанттурду бувгьусса инсантурахьгу барчаллагь тIий.
«Лезгинка» ансамбльданул школа-студиялий зузаву бакъа­сса, Тарият уртакьну бур Лакрал, Оьрус­нал ва Ссихьрал театрдащал, спектакллансса къавтIавуртту дихьлай. Мурад Къажлаевлул школалий ва ДГУ-лул культуралул факультетрайгу дихьлай бур классикалул дарсру.
Балетрахсса ччаву цила дакIниву ниттил ниттилли дирхьусса тIий, барчаллагьрай дакIнийн бутлай бия Тарият.
[dropcap]Т[/dropcap]тун урчIра шин бартларгсса чIумал, Дагъусттаннал жямат хIадур хъанай бия Москавлив хьунтIисса литературалул ва магьирлугърал декадалийн. Му чIумал Каспийскалийн увкIуна «Лезгинка» ансамбльданул каялувчи Танхо Израилов, чIава къавтIалт батIин. Мукун Казим Манаповлул каялувшиндаралу оьрчIал къатIаврил коллективращал бакIрайн багьссара Москавлив, — тIий бия Тарият.
Тариятлущал Москавлив ларгун диркIун дур Темирязевкий институт къуртал бувсса ганил ни­ттил нину Муъминат Буттаевагу. Гьамин, душниву чIивинияцIава къавтIаврил бюхъурду хIисав хьуну, га балетрахух машхулгу бувну бур. Москавлив ганил Тарият ккаккан бувну бур Ленинградуллал Вагановс­кий училищалий дарс дихьлахьисса Варвара Мэйлун. Ганингу чIава къавтIала найбуна ххуй бивзун бур. Амма хъиривсса группа батIиннин ялугьлан багьлай бивкIун бур шинал лажиндарай.
[dropcap]О[/dropcap]ьвчиннин ялугьлай, къаоьвкунма ливчIунав. Тай шиннардий Дагъусттаннал культуралул министр­ну зий бивкIун бур Зумруд Бабаханова. Ганищал ттул ни­ттил ниттил кIулшиву дия. Зумруд ХIажиевнан кIулссия цуксса ччай бивкIссарив ттун балет­рал училищалийн дуклан буххан. КъавтIаврил училищалийн Ух­ссавнил Ккавкказнавасса оьрчIру батIин Пермьрая Софья Голубева Дагъусттаннайн бувкIсса чIумал (хьхьичIра дикIайссия СССР-данул гьарца регионнан ккаккан дурсса квотарду), на найбуна ганин кка­ккан бувнав. Мукун ганищал лавг­ссара на Пермь шагьрулийн. Ти­кку дуклакисса мяйра шин чурххан захIматнугу, ттул рувхIанийсса тарбия ларай дансса хьуна, — дакIнийн бутлай бур Тарият.
Училище къуртал байхту, Тарият тIайла бувккун бур Наль­чик­райсса опералул ва балетрал театрдануву зун. Тикку зий дурну дур шанна шин. Арс увкун, артистнал даву кьариртун, дарс дихьлай байбивхьуну бур.
[dropcap]Ч[/dropcap]Iярусса шиннардий дарс дихьлай бивкIун бур Ногиннул цIанийсса Дворецрал балетрал студиялий, яла – Магьирлугърал школалий. ЦIана тIурча, Тарият хIадур буллай бур щалагу дунияллий машгьурсса «Лезгинка» ансамбльданунсса къавтIалт. Студиялул цIусса группа батIайсса бур мукьра шинай цал. Кастинграйн бучIайсса бур сайки ххюттуршуннийн бивсса оьрчIру. Миннава тIурча, язи угьан багьайсса бур анжагъ 25.
— Студиялул хIадур бувсса «Лез­гинка» ансамбльданул къав­тIалтраву чансса бакъассар Да­гъусттаннал лайкь хьусса артистурал цIарду ларсъсса. Му, цая на хъинну пахрулийсса, ттул даврил уртакьтурал захIматри. Ми цив­ппагу «Лезгинка» ансамбльданул ветеранталли, аьрщарал гьарцагу мурцIний, дунияллул сий дусса сахIнардай бусравну кьамул буллай бивкIсса цIанихсса къавтIалтри, Дагъусттаннал лайкь хьусса ва халкьуннал артистал: Наилят Мусаева ва Елена Раджабова…
Балетрал къавтIалтрал оьрму хIисав бай хъинну захIматссаннун ва кутIассаннун, чурххан цIунцIия гьарзану шайссаннун. МицIкIиссурттай бацIанма нигьачIисса иш бур. Балетрай къавтIалтрал усгума ччаннан къумасса лаххайсса дур, мицI кIиссурттайн гуж бутаншиврул.
Амма жула Тариятлул мицIкIи­ссурттайсса оьрму бяливчIун ба­къар. Цила оьрмулул 65 шинава 60 ванил харж дурну дур исвагьисса къавтIаврин. Бусса оьрму бувтун бур дахIалай чинну, цикссанналгу дакIру ясир данну. Ттигу чIярусса шиннардий личIаннав ина, Тарият, мукун вила исвагьисса гьайбатрайну инсантал ххари буллай.