ЯхI жандалияр хьхьичIунсса чIумал

Цимил ххилтIу дарчагу та дяъвилул иширттал хроника, цIунилва цIунил махIаттал бара жула чиваркIуннал дазу-зума дакъасса чувшиврул. 

1999 шиналсса дяъвилул иширттал исват бунни ЦIуссалакрал виваллил иширттал органнаву къуллугъ буллай бивкIшиву иш багьни, яхI жандалияр хьхьичIун ласайсса цила бикIайкунсса вирттал.

Айгунов Неъматуллагь

Сайдуннул арс Айгунов Неъматуллагь увну ур 1966-ку шинал ЦIуссалакрал шяраву. ЦIуссалакрал РОВД-лий зун айивхьуну ур 1997 шинал.
ЦIуссалакрал райондалий дяъвилул ишру байбивхьуну кIилчинсса кьини, сентябрьданул 6-нний, Неъматуллагь, къачагътурал вив лавсъсса Липецкаллал ОМОН-лул зузалтращал душманнал шалклуватугу ливчуну, Чараваллал шяравусса штабрайн увкIун ур. Ах­ттайн бизулий цаймигу милицалтращал ва ополчентуращал шяравун бухлахисса ххуллий окопирттаву щябивкIун къарал буллай бивкIун бур. Му ппур­ттуву ЦIуссалакрал шярава Хасаврайн нанисса ххуллийх бавчуну бур «Нива» машина. Бардултрал бусласимунийн бувну, машиналий кIия боевик ивкIун ур, миннавасса цагу – чил билаятрал инсан.

Миннал Хасаврал чулийнмай бачин кьаст лархIуну дур. Милицалтрал цивппа бацIан буллан бивкIукун, битлан бивкIун бур. Милицанал зузалтрал бивтун бивчуну бур кIиягу, амма Неъматуллагьлул бакIрайнгу захIматсса щаву дирну дур. Оьттул нанисса Неъматуллагь Хасаврал азарханалийн увцуну лавгун бур, амма хIакинтураща оьлицIал хьусса виричу ххассал ан къабювхъуну бур. Дустурал му гиккува, Хасаврал хIатталлив, увччуну ур.

Неъматуллагь нитти-буттал хIурмат бусса, уссур-ссуннаха аякьа дусса оьрчI ивкIун ур. ИчIаллил давурттаву мудан ниттин кумаг буллан икIайсса ивкIун ур. Ххуйну тарбия увсса, яхI-намус бусса жагьил ххирасса ивкIун ур учительтурангу.
«Дадай, цахъи ссавур дува, жу хъуни шайхту, ина цичIар къадуллантIиссара», — учайсса бивкIун бур ванал ниттихь.

Оьрмулуха къалавхьхьуну аькьлу-кIулши дусса ивкIун ур Неъматуллагь. Мяйва классгу къуртал бувну, увххун ур Хасавюртуллал 6-мур ПТУ-вун. Му къуртал бувну махъ, кIира шинай зий ивкIун ур Хабаровскалий. Зана хьуну махъ, ДОСААФ-рал школагу бувккуну, аьралуннаву къуллугъ бан лавгун ур. Къуллугъ буллай ивкIун ур Венгриянаву. Аьралуннал командиртурая ванал нитти-буттачIан барчаллагь тIисса цимивагу чагъар бувкIун бур. Аьрали къуллугъгу лавхъун, увкIун махъ Неъматуллагь зун ивкIун ур Казбековлул цIанийсса ЦIуссалакрал колхозрал бригадирну.
1989 шинал бувну бур кулпат. Ца шинава ванан бувну бур душ, мунин цIагу Мисиду дирзун дур. ДушницIасса ххаришиврул дазу-зума дакъая тIар.
Та лухIи кьини Неъматуллагь Герзеллал пострай дежурствалий ивкIун, дахьа шавайн увкIун ивкIун ур. КIюрххилсса дукан щяивкIсса Неъматуллагьлун битавурттал чIурду бавну, ивзун, автоматгу хъап бувну, авчуну ур.

— Вила кIюрххилсса дуки, ва шифер пIякь тIисса чIу бусса ххай дура, чув-дунугу цIу ларчIун духьунссар, — тIий, арс ацIан уллай бивкIун бур ПатIимат.
— Битлай бур, дадай, битлай бур. Тикку ттул дустал, ттул чIивима уссу уссар. На тайнна­чIа икIан аьркинссара, — куну, хъит-шитлий увккун лавгун ур. ПатIимат арснал хъирив буруглайнма ливчIун бур. Ганил дакIниву ца аьжаивсса синхралшиву диркIун дур. Муния махъ ниттин арс къаккавккун ур.
Ца арснацIа хьушиву къагьану, та дяъвилул суратралгу, уссил бивкIулулгу бас увну, захIматну къашай хьуну ур Сайдуннул ва ПатIиматлул кIилчинма арс Наж­муттингу. Неъматуллагь ванан гьарзатраву эбратну, чул бищай кIануну ивкIун ур. Неъматуллагьлул маслихIат бувну увххун ивкIун ур ва милицанал къуллугърайнгу.

2000-ку шинал декабрь зурул 29-нний Дагъусттанная­сса делегациялувух Неъматуллагьлул ппу Сайдунгу лавгун ивкIссар Кремлилувун, Президентнащалсса хьунабакьаврийн. Укун дакIнин дутлай ур та кьини Сайдун:
— Аьрасатнал Президент В. Путиннун кIулну бия ттул кIиягу арс милицанай зий ивкIшиву, цаннал жан дуллушиву, цагу азарханалий ушиву. Танал цIувххуна ттухь цичIар аьркин­сса дурив куну. Нагу жаваб дуллуссия: «Ттул арс зана ан вища къахьунссар, цамур аьркин­сса цичIар ттун дакъар», — куну. Му чIумал Президентнал увкуна: «Уттинингу ттул хъунма­сса хIурмат буссия Дагъусттаннал халкьуннал чулийнмай, утти тIурча, ттун ми хъиннува ххира хьунни, дагъусттанлувтал мудангу яхI-къирият хьхьичIунсса агьлу бур», — куну.
ЯхI-къирият дусса нитти-буттая мукунмасса оьрчI­ругу бивзун бур. Къуллугърал бурж биттур буллай, жан дуллусса Неъматуллагьлун аьпалул хьуну махъ Къучагъшиврул орден дуллуну дур. ЦIуссалакрал шяраваллил кIичIираваллин ванал цIагу дирзун дур.

Андриана Аьбдуллаева