Укунсса къучагътурах мюхтажну дур Ватан

Ларгсса нюжмардий «Илчи» кказитрал редакциялийн хъамалу увкIунни 2-мур Ц1увк1уллал шяравасса хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса Рамазанов Нураттин Рамазаннул арс. Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай цивппа рязину Ватандалул мурадру буруччин хIадурну бушиву ккаккан бунни цикссагу жула жагьилтурал. 2023 шинал январь зуруй контрактгу чирчуну, Нураттин лавгссия аьралий буржру бартбигьлан.

Нураттин Рамазанов

Шиккува бусан, Нураттиннул ссил арсри СВО-лий Виричуну жан дуллусса, аьпалул хьуну махъ Чувшиврул ордендалун лайкь хьусса Леонид Исупаев. Леонид ивкIусса чIумал та уцин лавгсса ппурттуву ванан пикри хьуну бур СВО-лий гьуртту хьун гьансса.
– Ватандалийн кьини дурксса чIумалли адаминал къириятгу, чувшивугу ккаккан дайсса. Ватангу дуруччин, тийх жанну дуллусса аьралитурахлу кьисасгу ласун гьансса пикри хьуна ттунмагу. Каспийскаллал флотилиялул хьхьирил пехоталийн лавгун контракт чирчуссия. Шичча на, хьхьичIавагу аьралий иширттаву гьуртту хъанай ивкIсса уну тIий, цахъис хIадургу увну, гьан унна Запорожскаллал областьрайсса штурмовой отрядравун, – буслай ур Нураттин.
Цуксса яхI-къирият дусса икIан аьркинни, оьзрулул лахIан къаувну, хъиннува кьянкьа хьуну, аьралий иширттаву гьуртту хьун махъаллил акъасса къучагъ. Аьралий опыт бусса Нураттин най унува ивтун ур инженерно-саперный къуллугърал разведкалул хъунаману.
ДачIи шинава Запорожскаллал областьрая вайннал полк бизан бувну бур ца яла захIматмур ва дяъвилул цIу къизгъинну нанисса Херсонский областьрайсса Клинки тIисса шяравун. ХьхьичI ххуттай талатисса Нураттиннуйн шикку дирну дур щаву. ЦIана ва ур шавай увкIун хъин хъанай. Ссавур дакъа ялугьлай ур цIунилгу цала аьралий гьалмахтурачIан занахьун. Цалсса хIакинтал Нураттиннун СВО-лийн гьан ихтияр дуллай бакъар.
Шиккугу цала цIуллу-сагъ­шиврулсса буллай паракьатну къаавцIуну, Нураттин ур Каспийскаллал флотилиялул хьхьирил пехоталул штабрал замполитнал кумагчину, хасъсса операциялий ятIа-тIар бакъа бакъа хьусса аьралитал ххал буллай, миннал документирттаха зий.
ХIакьинусса кьини жула аьралитал цайва бивхьусса бигарду лавайсса даражалий биттур буллай бур. КутIасса чIумул мутталий СВО-лий ккаккан дурсса къучагъшиврухлу Нураттин лайкь хьуну ур 177-мур штурмовой полкрал чулухасса «За отличие воинской службы» тIисса 1-мур даражалул ва «За отвагу» тIисса медальлан. Хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьуннинсса аьралий иширттавугу ккаккан дурсса чувшивурттахлу лайкь хьуну ур «За Отвагу», «За отличие в военной службе», «За безупречную службу» тIисса медальлан.
ЦIанасса ппурттуву хасъсса аьралий операциялий жула аьралитал хьхьичIунмай най бур тIисса хавардайн ци учинссия куну цIувххукун, Нураттин ур: «ХIакьину хасъсса аьралий операциялий жува хьхьичIунну къабивкIссания, Баргълагавал хIукуматру жула чулухуннай такссара аьраттал къадуклантIиссия. БувчIлай бур тайннан Аьрасатнал билаятрал гуж-кьуватращал лаян хъанай бакъашиву. ЧIалай бурхха хасъсса аьралий операциялул ишру нанисса захIматсса ппурттувугума циксса харжи буклай буссарив жула хIукуматрая. Хасъсса аьралий операциялул гьурттучитурансса ва жанну дуллуминнансса выплатардая тIайла хьуну, чIумуй дуллай бур оьрчIансса арцу, пенсияртту. Укунсса тагьарданувугума жула экономика хьхьичIуннай най дур. Жува, хьхьичIунмай хьурчан бакъа, махъунмай най бакъассару».
Ванал бусласимунийн бувну, тайннал чIявуми инсантал цивппа та оьсса режимрая тархъан баврия рязину бушиву бувчIин буллан бикIайсса бур. Тикку бусса бур шагьрурду мурахас баннин ялугьлагьисса, оьрмулул бугьарасса инсантал. БакIрай, итталун къабагьанмур буллай бивкIхьурчангу, тти жула аьралитуран дансса хъиншиврух луглан бикIайсса бур. ЧIявуми цивппагу, жула инсантурал чул бувгьусса, цаламиннал зулму-къия дуллай бур тIий аьрзирдай букIлакIисса. Барчаллагь тIийнма бусса бур цивппа ххассал буллай тIий.
Нураттин буслай ур тийх яхъанахъисса Дагъусттаннаясса инсанталгума жула чулухунмай энад бусса бушиву. ХIатта, тайннахь жуйнма оьвчинсса, хIала-буххансса ихтияргума дакъашиву.
– Муксса мукунсса нигь дур тайннан, интернетраву цала мачча-гъанначIан чивчумур вацIана лиххан бувну, телефонну лещай», –буслай ур Нураттин.
Аьралий щаллушиннарал хIакъиравугу, ва ур цала штурмовой отряд гьарзатрал щаллуну дикIайва, букIлайма бия гуманитар кумаг тIий.
– Цикссагу бикIай хаварду янна-ярагъ бакъар, дуканмур-хIач1анмур диялну дакъар тIисса. Запорожскаллал областьрая байбивхьуну, Херсонский областьрай, ва цIана жу бивкIсса Курдюмовка тIисса поселокрай, жул полкрал гьарзатрал щаллушинна ххину-ххишаланугу дикIайва. ЦIана хьхьичIванияр жула аьралитурал даражагу лавай хьунни. Ттул кьюкьлувусса дагъусттан оьрчIругу, вайми аьралиталгу вас-ццах бакъасса, сивсусса, Ватандалул цIаний цIаравун ххяххан хIадурсса бур. Снарядру, дронну, ккулларду, аьралуннансса лаххи-ликкия диялну дур. Ялагума жу жучIарасса дуки-хIачIия тиккусса ахIвал кIюласса инсантуран дуллан бикIайссияв, – буслай ур Нураттин.
Ва ур чIявуми цIухлан би­кIай, тийх, хьхьичI ххуттай талай хъунмурчIин Дагъусттаннаясса оьрчIру бусса бур, жула чIявусса оьрчIал жанну дуллуну дур тIий. Ва ур жунмар мукун чIалачIисса, вайми регионнаягу чансса бакъассар тIий.
Увну ур Нураттин март зурул 15-нний 1972 шинал 2-мур ЦIувкIуллал шяраву. Ваччав школагу къуртал бувну, къуллугъ буллай ивкIун ур Аьшттарханнайсса кьюлтIсса аьралий частьраву. Аьралуннава занахьуну махъ контрактрай къуллугъ буллай ивкIун ур Каспийскаллал дазул аьралуннаву. Контракт къуртал хьуну махъ Нураттин гьуртту хьуну ур Дагъусттаннал ва Чачаннал аьрщарай личIи-личIисса шиннардий най бивкIсса дяъвилул иширттавух. Къизлардайсса аьралий иширттаву къучагъшиву ккаккан даврихлу лайкь хьуну ур Суворовлул медальданун. ЦIуссалакрал райондалий дяъвилул ишру нанисса ппурттуву ва ивкIун ур ополчентурал кьюкьлувух. Мунияр махъ аьралий иширттаву сивсусса къучагъсса аьраличу кьамул увну ур ЦIуссалакрал райондалийсса РОВД-лийн. Шиккугу ва къуллугърал буржру лавайсса даражалий бартбигьлай ивкIун ур.
Москавлив хасъсса курсругу бувккуну, тамансса шиннардий Нураттин ивкIун ур «Человек и Закон» тIисса журналданул редакторнал мюхчаншиву дуручлай. Ванал уттигу журналданул редакторнащал цIакьсса дахIаву дур.

«Илчилий» хъамалу

Нураттиннул ур шама арс. КIиягу хъуниминнал бувккуну бур Санкт-Петербургливсса ПаччахIлугърал Хьхьирил транспортрал академия. ЧIана-чIивима арс, МЧС-рал колледжгу къуртал бувну, Аьралуннаву къуллугъ буллан лавгун ур.
Украиннаву хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай буссар Нураттиннул кIивагу хъуними ссурваврал оьрчIру. Мукуна, хасъсса аьралий операциялий хIаписарну уссар ванал цала ссурахъугу, цувагу Къучагъшиврул ордендалул кIийла кавалер хьусса.
Нураттин ур Ккуллал райондалия 2-мур ЦIувкIуллал шярава хушрай хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун цалчин лавгсса аьраличу. Ккуллал райондалийсса щархъаву хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса ва жанну дуллусса чIявуми жагьилтал бур вайннал шяравасса.
Барчаллагь, Нураттин, жущал хьунаакьин учIаврихлу. Зула оьрмурдан нигьачIаву дунугу, вас-ццах бакъа Ватан дуручлай буру. Ина кунмасса патриотътал буссаксса ххувшаву ласуншиврийнсса вихшала хъиннура цIакь хъанай дур.
Ватандалул мурадру буручлачисса цинявппагу аьралитал цIуллуну-сагъну занахьуннав ссавур дакъа цахва ялугьлагьисса ичIувациринначIан.

Имара Саидова