Владимир Путин авцIунни Аьрасатнал президентнал къуллугърай

Майрал 7-нний Кремлилуву хьунни Владимир Путин Аьрасатнал Федерациялул президентнал къуллугърай ацIаврил шадлугърал церемония.

Ва дайдирхьуна шадлугърал тагьарданий Кремлилул Андреевский залданувун Аьрасатнал ПаччахIлугърал ттугъ, Президентнал Аьрасатнал Конституциялул Штандарт ва Аьрасатнал Президентнал Лишан ласаврийну.
Аьрасатнал Федерациялул Конституциялул 82-мур статьялийн бувну, Федерациялул Советрал члентал, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал ва Аьрасатнал Федерациялул Конституциялул Судрал судиятал буну Владимир Путиннул хъа бувна Аьрасатнал агьалинайн. Конституциялул судрал Председатель Валерий Зоркиннул баян бувна Владимир Путин Аьрасатнал Федерациялул президентнал къуллугърай авцIушиву.

Аьрасатнал Президентнал къуллугърай ацIаврил церемониялийсса махъ лахъаву

ХIурмат лавайсса аьрасатлувтал! Аьзизсса дустал!
Ва шадлугърал ва жаваблув­сса Президентнал къуллугърай ацIаврил минутIирттай барчаллагь чин ччай бур Аьрасатнал циняв регионнайсса ва жула тарихрал аьрщарайсса, Ватандалущал цачIу личIансса ихтияр ларсъсса инсантурахь.Ттун ччай бур икрам буван жула вирттаврайн, хасъсса дяъвилул операциялул гьурттучитурайн, Буттал кIанттухлу талатисса цинявннайн.
Уттигу цал барчаллагь тIий ура зухь, ттуйн вихшала даврихлу ва кабакьаврихлу ва цIана на лаизлай ура Аьрасатнал гьарца инсаннайн.
На цIана булав Президентнал хъа. Муниву цачIун бувну бур паччахIлугърал бакIчинал бюхттулсса къуллугърал мяъна, мурад – Аьрасат буруччаву ва жула агьалинаха къуллугъ буллалаву.
БувчIлай бур, ва хъуннасса бусравшивур, буржлувшивур ва рувхIанийсса буржри. Гьамин, ва диркIссар хьхьичIми шиннардийгу на зузаврил мяънагу, мурадгу. На махъ буллай ура, ттинияр махъгу Аьрасатнал агьалинал мурадру ва мюхчаншиву дикIантIиссар ттун гьармунияр хьхьичIунмину.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул