Туристътурансса къулайшиврун

Цаппара гьантрал хьхьичI бувксса «Илчи» кказитрай бувсун буссия Гъумук, паччахIххуллуцI, Жагьилтурал паркрал чIарав, МФЦ-лул къатрачIа буллай байбивхьуну бушиву Туристътурансса информациялул центр.

Вана, центр бувну къуртал хьунува бур, ЦIусса шинавун зузи бан дакIний бур.
Ларгсса шинал ахирданий Дагъусттаннал ХIукуматрай хьусса туризмалул сезондалул хIасиллу дуллалисса батIаврий туризмалул ва халкьуннал сянатирттал министр Эмин Мердановлул бувсуна туристътуран яла тIалавсса кIанттурдай тIитIин дакIний бушиву модульнайсса информцентрду. Ми цивппагу батIлай бур «Эксперт» ООО-лул.
Укунсса центр шинал ахирданийннин, Гъумук бакъасса, тIитIин тIий бур арулва цаймигу: Гъуниннал райондалий Гамсутль шяравалличIан, СалтIиял жюружанттучIан, Къарадахуллал къума ратIничIан гъансса кIанттурдай, Шамиллул райондалий Гоор шяравун биявайсса кIанттай, Ххунзахъиял райондалий Тобот жюружанттучIан нанисса ххуллий, МахIарамкантуллал райондалий Приморский шяравалличIа, Докузпариннал райондалий Усухчай ва Килер шяраваллал дянив, Къумтуркъалаллал райондалий СарикъумрачIан нанисса кIанттай.

Ци мурадру биттур булла­нтIиссар укунсса информцентрдал?
Лакрал райондалул администрациялий бувсунни туристътурансса информцентрду аьркинну бушиву кIанттурду ккаккан бувкIминнансса къулайшиннарду дузал даншиврул. Мисалдаран, тарих авадансса Гъумучиял шяравалу даингу итталу дикIайва райондалулгу, республикалулгу кьатIату бувкIминнангу, хIатта жула республикалий туризм хьхьичIуннай хъанай дайдишиннинна. Утти, жула республикалийн туристътурал мугьали бияврицIун, тIабиаьтралгу, тарихралгу, диндалулгу гьайкаллу гьарзасса, тIабиаьтрал аьнтIикIасса Гъумукун ва аьмну Лакрал ва Ккуллал районнайнгу чансса най бакъар туристътал.

Архния увкIсса, кIанттурду къакIулсса инсаннаща бюхълай бур, най унува ва центрданийн увххун, цуппагу хъинну къулайсса кIанттай – маршруткарду, таксирду бацIайсса кIанттай бувну бухьувкун, кIул бан чув гьантта икIан бюхъантIиссарив, чув цукун игьалаган бюхъантIиссарив, чув ци гьайкаллу дуссарив. Центрданул харжлугърах чяйлул ягу кофелул стакан хIачIансса кашигу дикIан тIий дур.

ХIасил, хъамал ххирасса Дагъусттаннал агьулданул туристътуран хIасул дуллантIий бур дакIния къабуккайсса асарду личIансса шартIру.

Зулайхат Тахакьаева