Ттаттал-Виричувнал чIаравсса ва каравсса суратру

ЧIяйннал шяравасса Щамххалал душ Асият Абакарова бувнугу, хъунмагу хьуну бур Туркманнаву, 22 шинал мутталий яхъанай бур Американаву.

Амма 20-нния лирчусса шинну Американаву дуварчагу, ва бур Совет Союзрал бюхттулсса билаятрал тарихрая пахрулийсса, ниттил буттал – Совет Союзрал Виричув, Маккашариплул арс Маккаев ЦIаххуйл гьунардания пахрулийсса инсан. ЦIаххуй Маккаевма, цIанихсса артиллерист, Сталинградрая тIайла хьуну, Берлиннайн ияннин дяъвилул цIаравухсса ххуллу бивтма, ЯтIул ЦIукул ордендалун кIийла лайкь хьума, щалвагу миллатрал пахрулунсса ва хъамакъаитайсса багьадурар.

– Ттул нину Зайнав ЦIаххуйл душри. Кьунниха лирчусса шиннардий гъурбатрай яхъанай бухьурчагу, ттун хъинну асар шай Ххувшаврил байрандалул кьинигу, цайми агьамсса датарду кIицI лаглагисса ппурттувугу ЧIявсса ттаттал гьайкалдануцI, агьали бавтIун, тIутIив дишаву, хIурматрай ттаттагу, цинявппа виртталгу дакIнийн бичаву. ЦIаххуй Маккаевлул 100 шинал тарихрацIун дархIусса мероприятияртту лахъсса даражалий кIицI ларгуна ЧIяв. Цинявппа му давриха зий бивкIминнайн, гьуртту хьуцириннайн барчаллагьрайнма бура. Туркманнавугу ттаттал аьпалул хIурмат буссар.

Туркменобад (Чарджоу) шагьрулий буссар ттаттан цIа дирзсса кIичIиравалу. Туркманнаву чIявусса буссия ЧIяйннал агьлу яхъанай, аьрайн уцайни ттаттагу тих уссия. На навагу оьрчIсса заманнай цаппара шиннардий яхьуссара шяраву, школалийнгу занай бивкIссара. Яла ххуйми дакIнийн бичавурттугу ЦIаххуй-ттаттацIун ва Къисттаман-хъунбавацIун дархIусса дур. Ххазинартту кунна ядуллай бура нава шяраву ттаттал чIаравсса ва каравсса суратругу. Ттул дакIнил хIужрардаву цIакьну дуссар шяраваллихсса ччаву, школа, учительтал, архIал дуклай бивкIми мудангу дакIний буссар, хIалу дагьайхту, Дагъусттаннайнгу бучIара.

ЧIивисса бухьурчагу, лакрал миллат гьунарду бусса, чувшиву дусса бур. Ттул дакIгу хъювсулну дур, цIана дунияллий хъанахъимур чIалай. Циксса чIярусса шинну гьарчагу, жува дяъвилул щавурду куртIну кьаритайшиврия, ппухълуннал чувшиврия буслан аьркинссару ялун нанисса никирахь. Паракьатсса оьрму бутан гьармагу цIуллуну итаннав, та дяъвигу тIарданий личIаннав, хIакьинугу дунияллийн паракьатшиву дагьаннав! – тIий бур Асият.

ПатIимат Рамазанова