ТIуллу чумартсса хъамитайпа

Украиннал аьрщарай хасъсса операция байбивхьуния шийнмай аьралитураха аякьа дуллай, шайсса куццуй кумаг буллай, чIарав бацIлайнма бур жула ниттихъул ва ссурвал. Вай гьантрай соцсетирдай цинявннан ккавкхьунссар ЧIяйннал шяравасса, уздансса хасиятрал заллу, Рамазанова Бадуржигьаннул аьралитуран тIайла бувксса авадансса ссайгъатру.

«Илчи» кказитрай чивчуну буссия ванил уттинингу аьралитуран гьан бувсса ссайгъатир­ттая. ЦIана Бадуржигьаннул шамилчинни СВО-лийсса аьралитуран ссайгъатру гьан буллалисса. Укун сахаватлувсса, дугърисса давурттив дуллалисса хъамитайпа оьрмулулгу чIивисса бакъар, цIуллушиврулгу кьянкьасса бакъар, аьралитуран кумаггу ванил так ца цила пенсиялуцIух бур буллай.
Ва ххуллухь Ватан дуру­ччул байрандалун хасну, жула оьрчIаха дуаьрдугу дурну, Бадуржигьаннул аьралитуран 50 килограмм бакъухърал ва 7-8 ххунча аьрайн гьавккурттал ва натIухIралгу дурну дия. Бакъухъгу цила зумуну, нахIу-нацIурду дирхьуну, усттарну чIюлу бувну бия. ДачIра ххюттуйн зумув бивхьуну хъинссар тIий чивчуну бия ччассагул кьуцурттай. Машан ларсун дия нахIура-нахIусса нис. НицIавух турт ва лагаву хIала дурну, хIадур дурну дия 16 банка виврарал. Мукунна машан ларсун дия ахъвазандалул сокрал упаковкартту. ВайннуцIунна ванил, щайини байсса куц бусласисса рецептругу чирчуну, бивхьуну бия, 15 кг дусса, увая бувсса инил кьуцуртту.
Дуки-хIачIиялийну гьашиву къадурну, ччанну гъилину ябуваншиврул, аьралитуран машан лавсун бия 30 чут гъилисса жуларттал, 40 шанийхдихьу, 40 кIаралу ва кIараллал къатри. Аьралитурал бакIралу бишинсса кIараллугу ванил цила каруннах бурувххуну бия. КIараллал къатри бурухлай, вайннул вив дишинмур хIадур дуллайгу шанма-мукьва барз хьуну бур Бадуржигьаннул. Бакъухъ, аьрайн гьавккури жула ужагъирттай буллангума бигьа бакъасса дукрарду дур. Бадуржигьаннул тIурча, кIу къабивзун, хьхьуния кьини дурну, жула аьралитуран хъис-бунугу кумаг хьуннав тIий, дакIнийхтуну дуллай бур укун сахаватлувсса давуртту. Ссайгъатирттащал бивхьуну бур, цIуллуну-сагъну зана хьуннав жула аьралитал тIий, дуаьрду дуллалисса ча­гъардугу.
Посылкарду хIадур дурну махъ, ванил хъунмур буруккин бур чIун-чIумуй ссайгъатру аьралитурачIан биян бавриясса. Утти ванин ва масъалагу бигьану щаллу бан лавхьхьуну бур. Бадуржигьаннул яхI-къириятрая ва чумартсса тIуллая нукIува кIул хьуну, ванищал хIала-гьурттуну зий бур Дагъусттаннал «Народный фронтрал» отделениялул вакилтал.
АьралитурачIансса посылкартту диян дан бувкIсса инсантал махIаттал хьуну бивкIун бур Бадуржигьаннул ца аьнтIикIану, лазилавкьуну хIадур бувсса ссайгъатирттал бувцIусса къатлуйн ящайхту.
– Ниттихъал дакIру гьалак дуккан дуллай дур СВО-рая баллалисса хавардал. БувчIлай бур СВО-рал агьамшиву ва жула аьралитал хъуннасса хъар лахълай бушиву. Ттуща къабювхъунни ва ххуллухьгу ттула чулуха кумаг къабувну бацIан. Жула оьрчIан ичIаллил дукра хъамакъаританшиврул, шартIру дакъасса кIанттурдай ккашилну къабикIаншиврул пикри хьунни дукангу нахIусса, чурххангу бузсса аслисса лакку дукрарду тIайла дуккан. Аьралий операция наниссаксса хIаллай жува, буржлувссару аьралитурал чIарав бацIлан, миннан шайсса куццуйсса ка-кумаг буллан. КIулну бикIийча цумур-цагу ниттил дакIнил гъилишивугу, чанигу Ватандалул мурадру буручлачисса цинявппагу аьра­литуран цачIушиву, – увкуна Бадуржигьаннул.
Оьрмулул бугьара хьусса ниттийн гуж багьлагьисса чIалай, ваний дакI цIуцIисса оьрчIру, дяъвай бур, винма бан ччисса кумаг арцуйну бува, вила инара дурурччуну дикIу тIий. Бадуржигьаннун тIурча, дяъвилул цIаравусса оьрчIачIан ичIаллил гъилишиву дирну ччай бур.
Мяйжаннугу, ванил хасиятгу виричувнал дур, цуппагу виричувсса бур. Укунсса ни­ттихъул махъ буссаксса, ххувшаву ласунсса вихшалагу хъиннура цIакь хъанай дур. Жула халкьуннал дугъришиврул, ка-кумаг бан хIадуршиврул, вайннал дуллалисса чумартсса тIуллал дакI дуллай дур ва гьавас бутлай бур аьралитуравун.
ХIакьинусса кьини хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъимигу кIулну бикIийча, Ватандалий цахва уздансса ниттихъул, ппухълу, ссурвал, уссурвал, оьрчIру ялугьлай бушиву.
Шиккува кIицI лаган, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса операциялул гьурттучитуран кумаг баврихлу Бадуржигьан лайкь хьуну бур «Команда Путина» тIисса премиялун.
Буниялагу, чирилул ххуллийсса давуртту чансса дакъар Бадуржигьаннул сияхIрай.
Вай гьантрай хасъсса операциялий гьуртту хъана­хъисса аьралитурал Бадуржигьаннуйн дуркIун дур: «Бивунни жучIан ина гьан бувсса нахIува-нахIусса ссайгъатру. Ина кунма чумартсса инсантурал дуллалисса давурттан багьа бакъассар. Жугу хъамакъабивтун, ссайгъатру хIадур буллай бивкIсса ина цIуллу баннав. Барчаллагь вил мусил каруннан», — тIисса видеообращение.

Имара Саидова