Ряхва маз кIулнугу, ниттил маз хьхьичIунну

Хайруттин Аьлиев

Аьлил арс Хайруттин Аьлиев Дагъусттаннал дуклаки оьрчIаву цалчинминнавух куртIну китай маз лахьлай айивхьумари учирчагу, тIайлашиву хьунссар. Ванал ацIилчинмур классраву дуклакисса чIумал Аьрасатнал лагрулийсса дуклаки оьрчIал китай мазрал олимпиадалий ххуйсса кIулшивуртту ккаккан дурссия.

Дагъусттаннал оьрчIаву Аьра­сатнал лагрулийсса китай мазрал олимпиадалий цалчин гьуртту хьумагу Хайруттинни. Ванал нину ПатIима ттущал архIал дуклай буссия университетрал филологиялул факультетрай, оьрус мазралмур отделениялий. Ванил бувсуна таний Хайруттин китай маз, захIматнугу, гъирарай лахьлай ур куну. Ва гиччава мазру лахьхьаврил чулуха итххявхсса ивкIун ур. Школагу марцIну ххювардай къуртал бувну бур. Утти ва Стамбуллай программистну зий ушиву бувсуна ПатIимал.
Хайруттиннул ппу Аьлил ДучIиятуссар, нину – 2-мур ЦIувкIратуссар. ПатIима цуппа хъунма хьуссар Ваччав.

Хайруттиннул 1999 шинал къуртал бувну бур «Развитие» тIисса частная школа, вара шинал дуклан увххун ур Экономикалул лаваймур школалийн (ВШЭ). Студентътал баххана буллалисса программалийн бувну, шамилчинмур курсирай Веналий дуклай ивкIун ур, мукьилчинмур курсирай тIурчарив, Стамбуллайсса Коч университетраву. Дунияллул рейтингирттайн бувну ва Турциянал яла хьхьичIунмур вузри, элмийсса хъиривлаявуртту дуллалисса сийлийсса центрди. Ва университет къуртал бувми хьхьичIунсса пишакарталли, даву лякъингу захIмат къашай­ссар. Хайруттиннул, ва университетгу ххуйну къуртал бувну, дукIу Москавлив ингилис мазрай дурурччуну дур дипломрал даву.

– Китай маз личIину аьркин къахьурчагу, ингилис мазрал кIулшивуртту дучIи хьунни оьр­мулуву. Дипломрал даву чичинну ва дуруччинну Хайруттиннун ххуйну кIулссар ламсанал, аьрабнал ва туркнал мазругу. Утти лакку мазгу ххуйну лахьлай уссар. КьатIаллил билаятирттал мазру ххуйну кIулну, ниттилмур маз лащинсса даражалий кIулну ламус хъанан бикIай тIун икIайва, – тIий бур ПатIима.

Утти бувчIунни ттунгу, Па­тIима ттухьва лакку мазра­ву нажагь хьунабакьайсса му­къурттил мяънарду циван цIухлай бивкIссарив. Хайру­ттиннул лакку маз лахьхьаврил кумагчи нину дур. Хайруттин ряхва маз кIулсса жагьил хъанай ур. Лакку маз лахьлай ур ва Стамбуллай. Аьрабнал ва туркнал мазру лахьхьайхту, лакку маз лахьхьаву бигьа хьу­нни тIий ур, чIявусса махъру аьрабнал ва туркнал мазурдива багьсса буну. ЧIявусса мазру кIулшиву мудангу ххуйшивуну, хьхьичIуншивуну диркIссар ва дикIантIиссар. Амма ниттил маз хьхьичIуншиву – му инсаннал духIин, адав ларайсса душиврул барашинни. Ва кIану хIисавравун лавсун, жагьилтуран эбратрансса ххуллийх най ур Хайруттингу. Укунсса жагьилтал буссаксса, лакку мазрал оьрму лахъисса хьунтIишиврийнсса вихшала цIакь хъанай дур дакI­нивугу.

Бусанна шиккува, Испаниянаву, Барселона шагьрулий, укуна хъирив агьну, лакку мазрал кIулшивуртту куртIгу, цIакьгу дуллалисса цамагу жагьил кIулшиву ттуна. Жулла, 1-мур ЦIувкIуллал, шяравату­сса Оьмар ГъазимахIаммадов. Шагьрулий увсса, хъуна хьусса. Ванаягу бусанну цания-ца номерданий. Цивппа архсса билаятирттай бунугу, лакку маз кIулшиву багьавайсса ишну, къакIулшиву къабикIан аьркинсса ишну чIалачIисса жагьилтурая дакIру циван ххари къахъанави! Барчаллагьрихха!

ПатIимат Рамазанова