ПаччахIлугърал наградартту дуллунни

Дагъусттаннал бакIчинал дуллунни июнь зурул 23-нний дурсса терактраву щавурду дирсса полициялул зузалтрахьхьун ва оьрмулуцIа хьуминнал гъан-маччанахьхьун ПаччахIлугърал наградартту:
Къучагъшиврул орденну, «За храбрость» 1-мур даражалул ва «За проявленное мужество» медальлу.

Мажлис тIитIлай, Сергей Меликовлул кIицI лав­гуна наградартту Ххуллул мюх­чаншиврул ялув бавцIусса ПаччахIлугърал инспекциялул кьи­ни дулун пикри хьушиву.
– ХIакьинусса хьунабакьаврийну жущава цал ттигу бусан бюхълай бур жяматрахь лайкьну къуллугърал бурж биттур буллалисса жула органнал зузалтрая. Укунсса чансса бакъассар Дагъусттаннайгу, республикалул кьатIувгу. Террористътурайн данди авцIуну жан дуллунни ДПС-лул зузала Тюменнал областьраясса Виталий Мезенцевлулгу. Ва, чIумуйсса оператив группалуву тIайла увккун, жучIава къуллугъ буллай ивкIссар, – бувсуна региондалул бакIчинал.
Дагъусттаннал полициялул зузалтрал чувшиву кIицI лаглай, Сергей Меликовлул бувсуна, цаманал оьрмулун нигьачIаву дусса бувчIлай, ххассал хьунсса сант дирирну дунура, террористътурайн данди авцIуну, цала хьхьичIунсса дуснащал жан дуллусса ХIабиб Аьлиевлуя.
Жанну дуллуминнал аьпалун баян бувна минут1райсса пахъ багьаву.
– Вайннах ялугьлай бивкIссар кулпатирттаву, гъан-маччами, дустал. Вайннал цинявннал къучагъшиврий жанну дуллуссар. Жува укунсса жула арсурваврая пахрулий бикIантIиссару, – увкуна Сергей Меликовлул.
Ванал бувсуна хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъиминнан ва миннал кулпатирттан буллалисса кумаг терактраву жанну дуллуминнал кулпатирттан ва щавурду дирминнангу бантIишиву.
– ЛивтIусса зузалтрал кулпатирттан республикалул бюджетрава булунтIиссар ца-ца миллион арцул. Ми бакъассагу, сенатор Сулайман Керимовлул чулуха булунтIиссар ххю-ххюва миллион. ДулунтIиссар наградарттах дагьайсса арцугу, ведомствалул чулухассагу.
Кумаг бантIиссар терактраву щавурду дирминнангу. Арцуйнусса кумаграцIун, щаллу бан багьлагьисса вайннал масъаларттугу хьхьичI ххуттайн ласунтIиссар. Чувшиврий жанну дуллуминнал аьпа абад бансса давуртту дантIиссар, – увкуна Республикалул бакIчинал.

Андриана Аьбдуллаева