ОьрчIру ххари бувунни

ОьрчIру буруччаврил кьини Каспийск шагьрулийсса «Падишагь» ресторандалуву СВО-лий гьуртту хъанахъиминнал оьрчIангу, жанну кьурван дурсса вирттаврал оьрчIангу ххуйсса байран дунни Дагъусттаннал парламентрал депутат, Аьрасатнал «Опора России» идаралул Дагъусттанналмур отделениялул хъунмур Зульгимар Тагьибовал ва «Забида» Коллегия Риэлторов» тIисса недвижимостьрал агентствалул каялувчи, инвестор, инвест-брокер, Аьрасатнал хъуннасса компаниялул, REAL брокертурал, инвестортурал ва девелопертурал резидент Забидат Оьмаевал.

Ва ялув кIицI лавгсса «Опора России» ва «Великая Община» ДРО-лул членгу бур
. – Жу «Падишагь» ресторан язи бугьарду, мюрщисса оьрчIру так хъамалу баврийну ва бахшишру дулаврийну гьашиву къадурну, вайннал дакIру тирх учин дувансса программа сакин дурну. Ва ресторандалуву оьрчIаща машрикьуллал билаятирттал халкьуннал лаххиярду лаххан хъанай бия, хъуннасса хIаят дия, оьрчIру тяхъа бансса сант дия. Вайннал пиш тIисса, чанна лархъсса симанну чIалай, жуллами дакIругу ххари хъанай дия, – увкуна Забидатлул.
Гьакссагу барчаллагьрансса давур ттул шяравудушнил дурсса. Забидатлул тухум хъунмассар, тухумрал оьрчIан байран дувангу ва махъаллил къахьунссия, циняв оьрчIругу ххирасса, циннагу оьрчIаха чIалачIин дакъасса инсанни. Амма ванил пикри бувну бур дакIру къумасса ниттихъал оьрчIащал гьан дуван ва байран кьини, вай шайкун аякьалийн ласун. – ОьрчIащал ва ниттихъащал цIакьсса дустал хьуру нагу, Зульгимар Ибрагьимовнагу, хIала-гьурттушиврий къуццу тIунтIиссару, вай кулпатирттах къулагъас дуллалаврийну жува жуннагуру хъиншиву дуллали­сса, цайми ххари буваву чирилул ххуллийсса даву духьувкун, – тIий бур Забидат. Ва цалчинсса даву дакъар Забидат хIалану дуллалисса. ДукIурагу ОьрчIру буруччаврил кьини укуннасса байран дурссия ванил. ОьрчIру ххари бавунияр чирисса ци дуссар! Хаснува, цилва ванил тIийкун, дакIру къумасса ниттихъал оьрчIру. Циятува биллай битаннав, дурцири хъиншивуртту хъинбаларттуну зана дикIаннав!

ПатIимат Рамазанова