ОьрчIал мурадру бартбивгьунни Республикалул каялувчитурал

ЦIусса шин гъан хъанахъисса вай гьантрай, аьдатрайн бувну, Дагъусттаннал ХIукуматрал хъунама Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов министртурал кабинетращал архIал гьуртту хьунни «Мурадирттал ёлкалий».

ХIукуматрал къатрал жан­а­хIраву бивхьусса ёлкалия ванал шанма мурадирал чагъар лавсунни. Хасавюртлиясса 10 шинавусса Канидат, велотренажер хьурдай тIисса, вава оьрмулувусса, Дарбантлиясса Гюнай, цифрардал лупа хьурдай тIутIисса ва МахIачкъалалиясса 13 шинавусса Аманат, гъилисса ккуртту ччива тIутIисса. Вайннал мурадру щаллу бувантIиссар чIал бакъа.

«Ва акция багьана хьуну, жущава бюхълай бур оьрчIшиврул ххаришивурттая махIрум хьусса оьрчIан кумаг бан. ОьрчIру ххари буваврия жувагу ххари хьун», – увкунни премьер-министрнал.

Ванал хъиривчув Руслан Аьлие­влул бартбигьинтIиссар веломобильданул заллу хьун ччисса 7 шинавусса Адамлул мурад. Вице-премьер Манвел Мажонцлул Новый Хушетраясса 9 шинавусса Аминнун ласунтIиссар шведская стенка, зурчIайтIи архъангу дусса. Культуралул министр Зарема Буттаевал Крайновка шяравасса Павеллун электрогитара ласунтIиссар.

Бусан аьркинни, ёлкалийн мурадирттал чагъарду лавхсса оьрчIру цIуллу-сагъшиврул нукьсансса, чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттавасса ва СВО-лий жанну кьурван дурсса ппухълуннал оьрчIру бушиву. «Мурадирттал ёлка» акция 2018-ку шиная шийннай Аьрасатнал билаятрай оьрчIан ххира хьусса акция дур. Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул кIицI лавгсса куццуй, оьрчIру ххари бавугу — жува ххари шавур. Шинай цалвагу, гьа.

П. Рамазанова