«Мусил ссут» – Вихьуллал оьрчIал багъраву

[dropcap]Я[/dropcap]лун нанисса никиран кIулшиву ва тарбия дулавриву хъунмасса кIану бугьлай бур нитти-буттал. Мунищала чIивитIуву ххуйсса, хъинсса, гьарта-гьарзасса багьу-бизулул, лагмасса оьрмулул хIисав ласаврил ва цаймигу оьрмулул чIявусса иширттал луртан дихьлай бур оьрчIал багъирдаву.

Уттигъанну ца мукунсса давурттавасса ца – «Мусил ссут» дунни Вихьуллал оьрчIал багъраву, бугьарами ва мюрщими оьрчIал группардал гьурттушиврийну, тарбиячи – Халилова Аьйшабава. ОьрчIал тарбиячи АхIмадова Ххассул дарс дирхьуна оьрчIан гъира багьанну, циняв оьрчIру, карду гьаз дуллай, суаллан жавабру бястлий дуллай, хъинну щиривкIуну бия. «Ссут дуркIшиву цалчин цукун кIул шайссар?» тIисса суалдания дайдирхьуна дарс. ОьрчIал бувсуна ссут дуркIшиврул ца лишан душиву ца кIаная цамур кIанайн куч хьуну нани­сса кьурукьру. Бувсуна ссу­ттихуннай ахъулсса, ахънилсса диллан дикIайшиву, инсантал кIинттулнин цаннассагу, ятти-гъаттаранссагу хIадуршинна дуллан бикIайшиву. Бувсуна ссутнил цайми-цайми лишаннаягу, тIабиаьтравусса му чIумалсса хIал-тагьардания, дахханашивурттая. ОьрчIахь цIухлахимур, миннал бусласимур, цимурца хIасул дурну дия тIуркIулул журалий.
ОьрчIал сакиншиндаралсса буллай бия Мяммащаллаева Мариян, оьрчIал багърал каялувчи ХIусайнова Залихха ва оьрчIал багърал цаймигу пишакартал.
Байрандалул ахирданий оьрчIан тIивтIуна нахIу дукрар­дащалсса ссупра. Миккугу найнна дия дарс: АхIмадова Хха­ссу буслай бия столданий дирхьу­сса сокгу, цамургу ссая дур­ссарив. Шиккува кIицI лаган, аьлим­турал бусаврийн бувну, инсаннан 7 шин хьуннин ла­хьхьайсса бур оьрмулуву аьркин хьун бюхъайсса затурттил 50 %. Гания гихуннайми шиннардий инсан лахьлай икIайсса ур ливчIми 50 %. Ва багърава бувксса оьрчIал кIулшивурттал даражагу, щак бакъа, лайкьсса ва ялун бучIантIимур ххарисса бикIантIиссар.