ЧIявуссаннаха къалавхьхьусса министр

[dropcap]Л[/dropcap]ахъисса ва бигьа бакъа­сса ххуллу бивтун бур виваллил иширттал органнаву Аьвдурашид МахIаммадовлул. Зувиллий­хъайсса шиннардий личIи-личIисса къуллугъир­ттай зий, Аьвдурашид МахIам­мадовлул чIалачIи бувну бур цалла даву магьирну кIулсса, захI­матшивурттая хIучI къаучайсса, лавайсса даражалул пишакар ва жаваблувсса каялувчи ушиву.

Андриана Аьбдуллаева

 

[dropcap]Т[/dropcap]ак 1992-1993 шиннардий Аьвдурашид МахIаммадовлул гьурттушиндарайну ххал диргьуну, судрайнгу диян дурну дур тахсиркартурал группардал хIакъиравусса ацIрахъул материаллу. Хъуннасса къучагъшиву ккаккан дурссар Аьвдурашид МахIаммадовлул 1994 шинал террористурал ширишилун бувгьусса Минеральный Воды шагьрулийн нанисса автобусрал пассажиртал тархъан буллали­сса чIумал.

Укун захIматсса тагьарданува сант кIулну буккан багьлагьисса, нигьачIисса ишру цикссагу хьуну бур пишалул ххуллий. 1996-2000-кусса, жунна цукун­сса диркIссарив кIулсса шиннардий къуллугърал бурж биттур буллан багьну бур Чачаннал дазуйсса районнай. Цикссагу ишру хьуну бур каялувчи хIисаврай ванал цала хIал ва цIакь ххал бигьинсса. Хъиннура щарчусса захIматсса хьуну дур МВД-лул Криминал милицанал хъунаманал хъиривчуну ивкIсса 2001-2017 шиннугу.

[dropcap]А[/dropcap]ьвдурашид МахIаммадов­лущал зузиминнал бусласимунийн бувну, яла захIматмур та­гьардануватугу буккайсса бив­кIун бур ванал ссавурданийну ва иш-тагьар кIулшиврийну. Министерствалул зузалтращал­сса даврил управлениялул хъунама Сахават Сахаватов (таний­сса Буйнакскаллал 6-мур отделданул хъунама) буслай ур Аьвдурашид МахIаммадовлущал чIярусса шиннардий архIал зий ивкIшиву. Цимилгу ванал каялувшиннаралусса спецоперациярттаву гьуртту хьушиву ва ваная цанма чIявусса затру лав­хьхьушиву.

— Криминал милицанал хъунаманал хъиривчунал къуллугърайсса чIумал Аьвдурашид МахIаммадов цимилагу гьуртту хьуссар Буйнакскаллал, УнцIукIуллал вацIраву ва респуб­ликалул цаймигу районнай буллалисса спецоперациярттавух. Цувагу, икIайкунсса командир куна, хьхьичIва-хьхьичI ачайва, тIий ур ва.


МахIаммадлул арс Аьвдурашид МахIаммадов увну ур 1958 шинал Лакрал райондалийсса Кьукуннал шяраву. 1976-ку шинал увххун ур Самаркьаннал паччахIлугърал университетравун. 1981 шинал мугу къуртал бувну, Дагъусттаннайн увкIун ур. Виваллил иширттал органнаву зун айивхьуну ур 1986 шинал, МахIачкъалаллал Ленинский райисполкомрал виваллил иширттал отделданий следовательнал къуллугърая. 1989 шинал миккува хъунама следовательну ивтун ур. 1989-1990 шиннардий Дагъусттаннал МВД-лул силистталул отделданул следовательну ивкIун ур. 1991 шинал цаппара зурдардий ляличIисса агьамшиву дусса ишру ххал бигьлагьисса отделениялул хъунама следовательну зий ивкIун ур.
1991-1997 шиннардий (гай яла захIмат-жапасса, аькьува­сса шиннардий!)
Хасавюртуллал горисполкомрал ОВД-лий цал силистталул отделданул хъунаманал хъиривчуну, яла хъунаману ивтун ур. 1997-1998 шиннардий Аьвдурашид МахIаммадов каялувшиву дуллай ивкIун ур Хасавюртуллал виваллил иширттал отделданий.
1998-2002 шиннардий ва ур ДР-лул МВД-лул Информациялул центрданул хъунаману, 2002-2007 шиннардий — Дагъусттаннал МВД-лул криминал милициялул хъунаманал хъиривчуну.
2007-2010 шиннардий Дагъусттаннал Виваллил иширттал министрнал хъиривчуну, ва МВД-чIасса силистталул управлениялул хъунаману.
2010 шинал, август зуруя байбивхьуну, хIакьинусса кьининин Аьвдурашид МахIаммадов ДР-лул виваллил иширттал министрну зий ур.
Полициялул генерал-лейтенантнал чиндалун лайкь хьуну ур 2014 шинал.


[dropcap]Ц[/dropcap]а ппурттуву ххалбигьавур­тту дуллай, Буйнакскалий лявкъуссар пIякь учай затру дуллалисса лаборатория. Микку хIадур буллай бивкIун бур пIякь учай зат дакъассагу, муххал бурмарду, мярду, арматуралул цIалцIив дирхьусса муххал бад­рарду. Укунсса бомба пIякь увкусса чIумал чIявусса инсантуран зарал бияйссар. Къачагътал бугьаву, ярагъ ва пIякь учай­сса затру лариртсса кIанттурду кIул баву мурадрай, Аьвдурашид МахIаммадовлул каялувшиннаралу цимилагу хьхьу-кьини къаувкуну ххал байсса бивкIун бур шагьрулул лагма-ялттусса вацIри. Мукун цимилагу хъунмасса гуж бусса пIякь учайсса затру ляркъуну, лиян дурну дур.

Ца ппурттуву бавну бур, къачагътал аьрали частьрайн ххяххан ччай бусса бур тIисса хавар. Хъуннасса даву дурну, ярагъуннищалсса склад лявкъуну, диверсиялун ххуллу кьувкьуну бур. Укунсса ишру Аьвдурашид МахIаммадовлул пишалул ххуллий цикссагу хьунабавкьуну бур.
Ххувшаврил байрандалул кьини 2002 шинал Каспийскалий, оьхIалшиврул тиха зума дакъасса, теракт дурсса 10 инсан Аьвдурашидлул усттаршиврийну бувгьуну, жавабрайн бувцуну бивкIссар. Аьвдурашид МахIаммадовлул каялушиннаралу хьун къариртсса, дайщун дур­сса хъинну чIярусса терактирдаяту гъалгъа тIийвагу бакъару.

Закон ва низам дуручлай дурсса лайкьшивурттахлу ва къучагъшиврухлу полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадовлун дуллуну дур хIукуматрал ва ведомствалул наградартту: орден «За личное мужество» (1994 ш.), орден Почета (2015 ш.), «За заслуги перед Отечеством» II-мур даражалул ордендалул медаль (2005 ш.), медаллу ва цаймигу цимирагу награда.

ЦIанасса чIумалгу ца яла къювумур ва захIматмур регионналул жаваб дуллалисса каялувчи хIисаврай, щалагу Аьрасатнал лагрулий тIиссакссагу, кьадрулий ва кьиматрай ур.
Ва чIун-чIумуй хьунаакьай интернатирттал ва детдомирттал оьрчIащал.

Ванал цала аякьалийн лавсун бур къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса зузалтрал кулпатру.
Аьвдурашид МахIам­мадов­лул даврил уртакьтал, дустал, цинявппагу ва кIулми, ца зумату кунма, буслай бур ванал гьарца чулухасса кIулшивурттая ва эрудициялия.