«Илчи»-маслихIатчи

Щюлли урттул дукрарду

МечIащалсса накь (окрошка)
Аьркин дагьанмур: ца литIра ччатIул квасрал(зура шарда дурмур хъиннура хъинссар), 300 гр. цIуну бивттусса мечIал, нисварти, ятIул кьая, щюлли чимус, гъаран, шавхьсса 2 ккунук.МечI шахьай­ссар, лицIан бувну, ккуччу бай­ссар, лирчIмур, шюршуну, марцI дурну махъ мюршну дурусайссар. Вай гьарзатрал ялун дутIайссар квас. ХIачIан хьхьичI бартлил къусагу ялув дишайссар.
БучIиссар квасран кIанттай вий, тартнакI (хьюму хьун дур­сса) ишла дангу

Щюлли борщ
Щюлли борщ дан бучIиссар ччарча дикIул накьлий (бульон), ччарчагу щинай. Чансса щинаву личIину шахьайссар мечI (бучIиссар мечIавух хIала бан шпинатгу). Блендердануву хIуен дайссар. ЛичIину шахьайссар кьурчIу.
Борщ дуллалисса кIункIурдувун, мюрш бувну, нувщи, къур, чимус бичайссар, щаращи байссар. Ялун бичайссар мечI ва кьурчI. ХьхьичI дишайссар, шавхьун бурувсусса ккунукгу, бартгу ялун дуртIуну.

Ккунукращалсса салат
МечIал 150 гр. ялун щаращи­сса щин дуртIуну битайссар цахъис хIаллай, хъиннува хъинссар мечI (къакьутIланшиврул) чан-кьанну шахьарчангу. ЛицIангу бувну, мечI мюрш байссар, шавхьсса ккунукгу, мюрш бувну, ялун бичайссар, дукайссар бартлищал.

Гьивхьхьущалсса салат
Ва салатгу ялув чирчусса ку­ццуй дайссар, так ккунукирттан кIанай мечIал ялун дичайссар гьарусса гьивхь.

Витаминдалул салат
Жунна аьркинссар къу­ппан­тIутIи (100 гр., одуванчик), мечI (200 гр.), щюлли чимус (50 гр.), хIухчил чIапIи (100 гр.).
МечI (утти жунма кIулсса куццуй) щаращисса щинавун бивчуну буккайссар. КъуппантIутIи цахъис хIаллай дишин аьркин­ссар дяркъусса щинаву. Щюллишинна мюршну дурурсуну, бартгу ялун дуртIуну, ххуйну хIала дурну, дукайссар.
БучIиссар вара салат шавхьсса ккунукирттащалгу дан.
Чичинну, махъра-махъгу, витаминный пасталул рецептгу.
АрхIа-архIалну ласайссар мечI ва къуппантIутIи. МарцIгу дурну, шюршуну махъ, дикI гьаяй машиналуву гьаяйссар, ялунгу дутIайссар щюллисса ма­сса циксса дурив мукссара ницI. Ххуйну хIалагу дурну, холодильникравуннай дукьайссар. Канан аьркинссар 1-2 хъунна къуса гьантлун, ялун щюлли чяйгу хIачIлай.