МахIачкъалаллал аэропортрал даврил хIасиллу

МахIачкъалаллал аэропортрай гьашинусса шинал 1-мур кварталданий дурсса давурттал хIасиллу дунни.

Ва шинал 3 зурул мутталий 3,7 % ххишала хьуну дур пассажиртурал сияхI. Ларгсса шинал вара чIумух бурувгун 522 784 пассажир ххишаласса кьамул увну ур. Аэропортрайн ва аэропортрая тIайла дурккун дур 857 тонна кьай-кьуйлул ва почталул. Вайгу ларгсса шинащал цачIу дирхьуну 23,2 % ххишаласса хъанай дур.
ЦIанасса ппурттуву МахIач­къалаллал аэропортрай яла тIалавми рейсру дур Москавлийн, Санкт-Петербурглив, Сургутлив, Къазаннайн ва Сочилийн. Дазул кьатIувми рейсирдава яла тIалавми дур Стамбуллайн, Дубайлив, Бакуйн, Жиддалийн ва Шарджалийн. ЧIявусса пассажирттал ххилаххисса авиакомпаниярттан ккаллину дур «Победа», «Россия», «Аэрофлот», «Red Wings» ва «Сибирь».
Шикку тIитIлайнма бур цIусса рейсру. Мунийну хъуннасса бигьашиву хъанай дур личIи-личIисса регионная республикалийн букIлакIисса инсантуран, хаснура туристътуран.
ДакIнийн бутанну, МахIач­къалаллал аэропортрай зузи дурну душиву даврил даража гьаз баву мурадрайсса проект. Ванийн бувну, кьамул бувну бур цIусса технологиярттал производствалул процессру магьир баврил ва анаварсса мутталий пассажиртал кьамул баврил, багаж ххал дигьаврил даву сантирайн рутаву мурадрайсса хIукмурду.
ХIакьинусса кьини МахIач­къалаллал аэропорт бур Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал Округрайсса аэропортирдаву яла чIявусса пассажиртал кьамул байсса авиапредприятияну.
Имара Саидова