Луттирду ххираминнал хьхьу

Апрельданул 20-нний, Аьрасатнал цайми регионнай кунна, жулла республикалул библиотекарттайгу лахъа-хъунсса даражалий хьунни «Библионочь» акция. Гьашинусса шин Кулпатрал шинну баян бувну дунавхьур, ва ххуллухьсса «Библионочьгу» хьунни «Читаем всей семьей» девизралу. Ва акциялул лагрулий ххишала дакъа чIярусса мероприятияртту дия Республикалул Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий.

Луттирду ххираминнал ца яла яргмур ва агьаммур Хьхьунил шадлугърал дайдихьу дурна Да­гъусттан Республикалул культуралул министрнал хъиривмур Медина Жаватхановал. Цилва ихтилатраву ванил чIурчIав дурна луттирал кIану ссалчIав къабугьайшиврий, чIунну цукун даххана хьурчангу, кIулшивурттал бакIщаращину лу личIлачIишиврий. БавтIми ва ххарисса иширащал барчагу бувну, кIицI ларгуна гьашину юбилейрду хъанахъисса чичултрал ва шаэртурал цIарду. Библиотекалул даврий чIярусса шиннардий зий бивхьусса хъунмасса захIматрахлу Культуралул министерствалул чулухасса ХIурматрал грамотартту дуллуна библиотекарттал зузалтран. Наградартту ларсминнавух бия Национал библиотекалул чил хIукуматирттал литературалул отделданул заведующая, Гъумучатусса Зарина Къажлаевагу.
Шадлугъ цалла къавтIавур­ттайну чIюлу дурна Дагъусттаннал паччахIлугърал къавтIаврил «Каспий» ансамбльданул.
Ва хьхьунусса авадансса программалул иширттавух гьуртту хъанахъиминнавух къачансса бия лак, хIатта халкьуннал ккуччундалувух вайнначIан цинявнначIан гъан хьун къабюхъарчангу. Ччергъилугу канихьну балай увкуна Республикалул Культуралул ва искусствардал Б. Мурадовал цIанийсса колледжрал 2-мур курсирал студентка, ЦIуссалаккуйсса ДучIиннал шяравасса Амина ХIажиевал. Назмурду дурккуна МахIачкъала шагьрулул 51-мур лицейрал 7-мур классрал дуклаки душ, Хъурхърал шяравасса Милана Куччаевал, ва школалий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса ЧIурттащиял шяравасса СалихIат АхIмадовал арснал душнил (5 шинавусса), шагьрулул 1-мур гимназиялул 6-мур классрал дуклаки душ, Хьуриясса Фатима БижитIуевал, 4-мур классрал дук­лаки душ, ЧIурттащатусса Асия Тилиевал ва м.ц.
Оьруснал ва дагъусттаннал классиктурал назмурду дур­ккуна ДГУ-раву дуклакисса чил билаятирттаясса оьрчIал ва душварал.

Ва хьхьуну библиотекалуву ххинугу чIяруну дия кIулшивуртту авадан дуванмур, яру ххари буванмур. ЛичIинува итталун багьлай бия Национал библиотекалул нажагьсса луттирал отделданул Мусил фондрал ляличIисса луттирдал стенд. Шикку бия ларгсса ттуршукурдай бувксса, хIакьинусса кьини нажагь бакъа бакIрайн къабагьайсса луттирду, вайннувух – дагъусттаннал мазурдийсса, вайннувух лакку мазрайссагу, алфавитру, букварьду (аьжамрайсса).
Чан дакъая ххаллилсса выставкарду: «В волшебной Пушкинской стране», «Писатели и поэты – юбиляры 2024 года», «Уют в доме – счастье в семье», «Магия кулинарных книг»; «Давайте почитаем» тIисса фотовыставка ва «Примерь образ Пушкина» тIисса фотозона, «Уголок Пушкина». «Тархъан­сса микрофондалучIа» шаэрнал назмурду ккалаккисса оьрчIругу чIявуя. А.С. Пушкиннул «Евгений Онегин» романдалувасса сценкагу ккаккан бувна жагьилтурал.
Нитти-буттан ва оьрчIан хъинну хIаз дирзуна интеллектуал викторина «Мама, папа, я – интеллектуальная семья».

Зарина Къажлаева (киях)

Дагъусттаннайн цалва оьр­мулуву хьхьичIва-хьхьичI бувкI­с­са цалчинсса кьинива «Биб­лионочь» акциялийн багьну бия Подмосковьелийсса Дубна шагьрулиясса кулпат: Евгений ва Наталья Миткевич ва вайннал арсру Андрей ва Александр. Вай хъунмасса гъирарай гьуртту хъанай бия бархъаллал тIахIни даврил мастер-классрай. Цалла каруннивун дагьсса синааьрщи Андрейл ва Александрдул, усттарнахь бучIиссаривгу куну, бусраврай цащалла ларсуна.
– Жу гьарца шинал жулва шагьрулий дуллалими «Библионочь» акциярттавухгу гьуртту шайссару. Дагъусттаннаймур Хьхьу дур халкьунналмунил ава­­дансса, видурцIусса, яргсса. Чув дуллалисса дунугу, «Библионочь» акциялий гьуртту хъанахъиминнал цинявнналвагу аьмсса кIанурив ца бур – лу­ттирду ххирашиву, – тIий бур Наташа.
Шиккува кIицI лаган, «Тархъансса микрофондалучIа» 7 шинавусса Андрейл дюхханну дурккуна А. Блоклул «Апрель» назму.
Ва хьхьуну библиотекалуву чIявуя цаймигу мастер-классру. Бия «Как написать рассказ» цIанилусса мастер-классгума, ванил авторталну бия чичу Александр ва Антонина Карапац.

Подмосковьелийсса Дубна шагьрулиясса кулпат: Евгений
ва Наталья Миткевич ва вайннал арсру Андрей ва Александр

Дагъусттаннал Художествалул М. Жамаллул цIанийсса училищалул студентътурал бувна сурат дишаврилмур мастер-класс.
Ччиманаща бюхълай бия ччарчан шахматирттай буккан, ччарчан – нардырдай, вайннуй къачарчангу – шашкардай, лоторай. КутIану бусан, оьрмулул ци шинну дунугу, гьарцагу инсаннаща цалла дакIнил ларсмур, цанна хIаз дизанмур лякъин бюхълай бия шикку. МахIачкъала шагьрулул 16-мур школалий дуклакисса Аьхъардал шяравасса АхIмад ХIусайновлул пластилиндалия дурмунил чIарах уккан шайссагу нажагьссавагу акъая.
Акциялул ахирданий (сайки хьхьудярирзсса чIумал) цIа дурксса балайчитал Хиринду Султановал ва Каринэ Давыдовал щаллу бувсса музыкалул ва къавтIаврил блокгу хьуна ваниннин библиотекалуву аглан хьунсса хIалгу, чIунгу диял хьуминнансса хъинсса бахшишну. Балайрдах анжагъ вичIи дирхьуну бацIан къабювхъуну, шикку биялсса ссухIватгума хьуна.

«Библионочь» акциялул сакиншинначиталну бия Аьрасатнал Федерациялул Культуралул министерство ва Аьрасатнал культуралул ирсирал ва аьдатирттал портал «Культура.РФ».


Яруннин чани бакъаминнансса Республикалул хасъсса библиотекалий

Ва кьини шиккун бувкIсса бусравсса хъамаллуравух бия Каспийск шагьрулул 13-мур лицейрачIа тIивтIусса «Кванториум» технопаркрал директорнал хъиривчув, физикалул-математикалул элмурдал кандидат, ДГТУ-рал физикалул кафедралул доцент Марат ХIусайновлул каялувшиндаралусса делегация. Вайннал бувсуна яруннин чани бувагу бакъасса ягу чансса оьрчIал оьрму бигьа буваншиврул цанна дуван дакIниймуния. Библиотекалул муданмасса буккултну хъанахъи­сса оьрчIан вайннал ккаккан бувна цалла каруннил бавтIсса, лагма-ялттусса тIабиаьтран зарал къахьунну зун бикIайсса ляличIисса машинартту ва роботру. ОьрчIал, яруннин къачIалайнугу, каруннивун ларсун, зузи дуллай, вайннуй биялсса хIаз бувна, гъирарай вичIи дирхьуна ялун бувкIсса чIава техниктурал вайннуя бусласимуних.
Гихуннайсса шадлугъ хьуна «7 Континент» супермаркетрал чIарав бацIаврийну тIивтIусса ссупрардах. БавтIминнахь ча бувк­ру тIисса ихтилат бувна ХIажи Ссапижуллаевичлул.
Библиотекалуву ва кьининин хIадур дурну дия «Читаем всей семьей» цIанилусса выставка. Библиотекалувун увхманал итталун най буна багьлай бия жанахIраву ичIаллил зумуну щаллу бувсса, чIиви оьрчIая личIи дакъа дархIусса ссихьугу дусса кIанттущалсса мурцIу. Ва кьини библиотекалувун бувкIминнал ххал дурна янин чани чанминнансса литература (Шрифт Брайля ишла бувну сакин дурсса), яру лавкьуну, вай луттирдай бумур буккинсса, шиккусса суратру дурчIинсса кьастгу дурну, мукунма ххал бувна вава журалул шахматру, печатный станокру ва м.ц.


Библиотекалул зузалтрал бавтIминнахь бувсуна жулла рес­публикалийсса цайминнан эбратрансса, Кулпатрал шинацIун бавхIуну, личIи-личIисса конкурсирттай гьуртту хъанахъисса кулпатирттая, династиярдая, аьдатирттая. Хьуна «Все начинается с семьи» тIисса викторинагу. Бувсуна Дагъусттаннал цалчинсса луттирду итабакьу МахIаммад-Мирза Мавраевлуя. Библиотекалул муданмасса буккултрал ва ялун бувкIсса хъамаллурал щаллу бувна музыкалул номерду.

Бадрижамал Аьлиева