Лакку билаят кьянатсса кIанурив?

Жула инсантурал бакIур­дивун, циваннив къа­кIулли, бяйкьуну багьну бур Лакку билаят кьянатсса кIанур тIисса зат. Бюхъай ччянива мукун бивкIун бикIангу. Амма аьлтта чIалай махъсса 50 шинал мутталий дунияллийсса тIабиаьтрал тагьар, мукунна жучIара Лаккуймургу, хъинну даххана хьуну дур, гъили дагьну дур.
[dropcap]Л[/dropcap]аккуйсса аьрщарай ххяхлай дур чIярусса арнил ххяххияртту. ТIайлар, Лакку билаят агрономтал хIисав буллай бур «рискованного земледелия» зоналун. Чявхъа бивчуну, марххала бувну, гъараллу къалачIлай, къурагьшиву дагьну, бакIлахъия зия шай. Амма Аьрасатнал билаятрай ваниярва оьккисса кIанттурдай яхъанахъисса инсанталгу бушиву жунма кIулли.
Уттигъанну Дарбантлия ттула къатлул кьай-кьуй дирхьуну Вихьлив увкIсса табасаран миллатрал шофернал жулла аьрщи ххал шайхту: «Нувщи бугьансса аьрщи къадулунавав ший ттун? Акъарив жул, Табасараннал, райондалий заллу акъасса аьрщарал парча бириллан къабикIай», — куна. На, хIукму буван бюхъайсса къуллугъчи акъашивугу бувсун, ттулламур хъунил дачIи дулун хьунссар увкуссия. Ганан гектар ччай дия.
Бюхъайссар оьрмулул бугьараминнан дакIний бикIан, союзрал чIумал дуки-хIачIиялул ттучаннал кассардал чIарав дикIайва «сопутствующие товары» тIисса кьай-кьуй (чIиллу, къусри, истиканну ва цамур). Ва иширал бусласиссар гай ттучаннал товароведтал (уттисса менеджертал) бакIру зузисса пишакартал бивкIшиврия.
Зунттаву яхъанахъисса инсантуран, хъуруннай бакIлахъия дугьаву, багъру баву, ятту-гъаттара ябаву дакъагу, «сопутствующийсса» давурттивгу дуван хьунссархха. Бюхъай Москавлив лавгманан ххал хьуну дикIан ЯтIул майданнийх даркьусса виххуччив. Утти бур ссая дурссарив къакIулсса плиткартту, чартту бакьлай майданнайх, ххуллурдайх. Нарив, Вихьлияту Ваччав даврийн нанисса чIумал, Хъюйннал лувсса Хъуннеххайхсса ламуйн ияйхту, неххамачI дурцIусса виххуччив ххал шайхту, хIайп тIун икIара, укунсса аваданшиву жучIара дунура, ишла дуван къахъана­хъаврия.