Гьарца кьини зузисса базар аьркинну бур

[dropcap]А[/dropcap]ьрасатнал Минпромторгран хIисав хьуну бусса бур махъсса 7 шинал мутталий шяраваллил хозяйстварттал даххайсса хъус чан хьуну душиву, ми даххансса кIанттурду, базарду бакъашиврийн бувну.


2010-ку шинал базардаву даххайсса хъуслил сияхI диркIхьурча 12,4%, гьашину дусса дур 6,6%. Цивппа базардугу чан хьуну бусса бур 5-ла. Мунийн бувну, цакьнива лавкьусса кIанттай бакъа базарду буван ихтияр къадиркIхьурча, утти ихтияр дулун тIий бусса бур кьатIувгу, тIивтIусса кIанттайгу дахху-ласу дуллан.
Мунийн бувну, чIун хьуну дур жулла райондалул центрну хъанахъисса Ваччиял шяраву мудан зузисса базар тIитIин. Ши­кку яхъанай ва зий бур чIявусса идарарттал зузалт, циняв шяраваллава цала иширттай ши­ккун чIявусса инсантал букIлай бур. Ттул пикрилий, даххулт­ран хайр бакъа къабикIанссар. БикIайссияхха Ваччав мудан зузисса базар. Утти цивхьуссар базар къатIитIин? Ваччиял шяраву дур нукIувасса райпорал къатри оьнна, цичIав хайр ласун къахъанай. БучIияхха вайннуву, цанна дагьайсса 20-30 къуруш ца кIанттухгу ласлай, дахху-ласу дуллан. ЖучIанма букIлай бур цайми кIанттаясса хъус да­ххултгу. Ва шяравалу дирхьусса аьрщи Ваччиял администрациялийн хъар хъанай духьувкун, ва агьамсса масъалагу биттур буван багьлай бур Ваччиял администрациялул. Жула инсантуран жура хIалурду, бигьашивуртту хIасул къадулларча, цама, жучIана увкIун, вай иширттаха къазунтIиссар.
ТIитIара муданма зузисса базар Ваччиял шяраву.