Лакрал театр Саранск шагьрулий

Сентябрьданул 8-16-нний Саранск шагьрулий хьунни «Театральная осень» тIисса Аьрасатнал миллатирттал театрдал ххюлчинмур фестиваль, Аьрасатнал Культуралул министерстволул кабакьаврийну, «Балтийский дом» Театр-фестивальданул (Санкт-Петербург) сакиншиндарайну.

Фестиваль, аьдатрайн бувну, шайссар гьарца шинал сентябрьданий. Лув-ялув шамилла хьуссия Къиримнаву. Ларгсса шинал, Донбассрай нанисса хасъсса аьралий операция сававну, му хьуссия Ухссавнил АьсатIиннал хъуншагьру Владикавказрай.
2023 шин Мордовиянал Республикалул Цашиврул шинну баян бувну духьувкун, сакиншинначитурал фестиваль дан хIукму бувну бия Саранскрай.
Фестивальданий гьуртту хьунни Мордовиянавасса, Санкт-Петербурграясса («Театр на Литейном»), Башкирнавасса, Татарнавасса, Бурятиянавасса, Чувашиянавасса, Марий Эл республикалиясса, Чачаннавасса ва Дагъусттаннаясса театрду. Дагъусттанная фестивальданий ва базилухгу гьуртту хьунни Лакрал театр. Ларгсса шинал хьумур фестивальданий Аьрасатнал халкьуннал артист Руслан Хакишевлул бивхьусса Гогольлул «Ревизор» Вахтанговлул цIанийсса театрданул хъунмур зал бувцIусса тамашачитуралгу хIурматрай кьамул бувну, билаятрал хьхьичIунсса критиктуралгу лавайсса кьиматрай кIицI лавгун махъ, фестивальданул сакиншинначитурал кIилчингу оьвкуну бия Лакрал театрданийн ва сий дусса фестивальданий гьуртту хьун.

Мордовиянал ХIукуматрал хъунаманал цалчинма хъиривчув Батыр Эмеев Лакрал театрданул хъунама режиссер Аслан МахIаммадовлущал

Фестивальданул гьанусса программалувун бухлай бия билаятрал миллатирттал классиктурал произведениярттая бивхьусса спектакллу.
Ва базилухгу Мордовиянал миллатрал драмалул театрданул залдануву ччан бизансса кIану бакъая. Чансса къабивкIун бур Расул ХIамзатовлул мукъух мякь бувкми.Тамашачитурал я ляпI чин къабувну ххал бунни бухIан бигьа бакъасса спектакль «Последняя цена», цувгу труппалул хъунасса шаэр дунияллийн увккун 100 шинал юбилейран хас бувну бивхьусса. Режиссёр – Дмитрий Павлов.
Тамашачитураща бювхъунни шаэрнал аькьлу-кIулшилувун буххан.

Макь кьюлтI дан къахъанай бия тамашачитал Дагъусттаннал халкьуннал лайкь хьусса артистка Зинаида Чавтараева шеърилул мазрай дяъвилия ва «ЛухIи лачакрая» гъалгъа тIутIийни. ХIакьину жула билаятрай ца яла агьаммур ххуттайсса ва цIюруркьусса тема. Ахирданий тамашачитал, циняв архIал лавай бивзун, хъунмасса хIаллай кьакъабагьавай хъатру ришлай бия.

Мордовиянал миллатрал дра­ма­лул театрданул директор Светлана Дорогайкинал, Лакрал театрданул каялувчи Бадрижат МахIаммадхIажиевахь фестивальда­ний дурсса гьурттушиндарахлу барчаллагь тIисса дипломгу буллай, увкуна:
– ХIакьину жува хьунабавкьунну Дагъусттаннащал. ХIакь­ину жущала ва залдануву ия Расул ХIамзатов, цувгу увхсса жула гьарцаннал дакIнивун. ЦIунилва-цIунилгу хIайран бунну жува ганал шеърирдал, цивгу абадлий жущала личIантIисса.
Ва хьхьуну залдануву бия Мордовиянал Республикалул бакIчи Артём Здунов ва Александринский театрданул директор Сергей Емельянов.
«Мордовиянал тамашачитуран ва хIакьсса бахшишри, Миллатирттал театрдал фестиваль сававну, гьарца хьхьуну жула билаятрал личIи-личIисса регионнал маданиятрайн ка щун бюхълай бушиву. Расул ХIамзатовлул 100 шинал юбилей кIицI лаглагисса гьантрай хъунасса шаэрнал произведениярттаясса спектакль лавсун Лакрал театр жучIанма бучIаву – му жул республикалун агьамсса ишри,» – увкунни Артём Здуновлул.
Сергей Емельяновлул мукунма кIицI лавгунни фестиваль сававну Саранскаллал тамашачитураща бювхъушиву щалагу Аьрасатнавасса миллатирттал театрдал ттиркьюкьащал кIул хьун.

«ХIамзатовлул творчестволух ургаву – му абадлийсса идеаллаясса ихтилатри, хъиншивриясса ва оьшивриясса. Расул ХIамзатов, гьарца миллатирттащал ва диннащал гъалгъа тIий, ухлай ур гьарцаннал дакIнивун», – увкуна ванал.
Батыр Эмеев, Мордовиянал Республикалул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчув:
– Асарду ялтту най бур. Расул ХIамзатовлул шеърирдайхчил кIул хьура жула ватанлувтурал оьрмулущал. Расул ХIамзатовлул шеърирдайхчил жула оьттуву татлай дур ватандалухсса, аьдатирттахсса, магьирлугърахсса ччаву. Аьдатру дуруччирчанни жула жува буруччинтIисса.

«Театральная осень» фестивальданул каялувчи, «Балтийский дом» театр-фестивальданул директор Сергей Шуб барчаллагь тIий ур Лакрал театрданул труппалухь ва сий хъуннасса фестивальданий кIилчингу хьхьичIунну гьуртту шаврихлу.

Ттун тIааьнну бия шикку, Саранскрай, ттула аьзизсса яру маз баян. Зун хIисав хьухьурча, спектакль байбихьлай бур яру мазрай. Расул ХIамзатовлул творчестволуву цачIун хьуну дур аькьилшиву ва хасият, Дагъусттаннал халкьуннал хъамакъаритайсса аьдатру. Барчаллагь фестивальданул сакиншинначитуран, му сававну кIанттул тамашачитурахьхьун жула билаятрал миллатирттал театрдал творчествалух ябитансса каши дулаврихлу. ДакI дарцIуну ура, магьирлугърал кабакьу буллай бушиврий личIи-личIисса инсантал куннан кув бувчIавриву.
Дагъусттанная дахьа шихун увкIукун, на Мордовиянал миллатрал театрданувун лавгссияв, ттула лагма-ялттусса инсантурал хасият дурчIиншиврул.