«Мархралли мурхь бугьайсса»

Укунсса цIанилу хьунни Щардал шяраваллил жагьилтурал ихIсандалул фондрал ирглийсса акция – «Дусшиврул ва цачIушиврул велогонка», цала буттал шярава республикалул хъуншагьрулийн бияннинсса велопробег.

Акциялул мурад бур шяраву ва шагьрурдай ялапар хъанахъисса жагьилтал цачIунмай баву, спорт машгьур баву.
«Ватан ниттил тIюваяр дайдишайсса, инава чув ялапар хъанай ухьурчагу, мархри кIиккур бусса», — тIий бур велопробеграй гьуртту хъанахъими. Гьуртту хьуну бур 50-луннийн бивсса жагьилтал.
Цанна Ватан ххирашиву Щардал жагьилтурал ттининнингу, мукъурттий бакъа, иширттайну ккаккан буллай буссар. Арантал цала маэшатрай Ухссавнил билаятирттай зий, ялапар хъанай бухьурчагу, кулпатру ва оьрчIру тIюва ядуллай шяраву буссар. Чансса къадурунни мих-тих ялапар хъанахъисса чиваркIуннал цала сипталийну, цала каширдацIух лявхъу кIану лавай бансса давуртту. Бувну къуртал бавай бур сайки 10 млн. къурушрансса футболданул майдан. Шанна шинал лув-ялув ххаллилсса даражалий дурунни экстремистурал оьрмурдацIа бувсса Лакрал райондалул низам дуруччай органнал зузалтрал аьпалунсса футболданул турнир. Ва му гихуннайгу гьарца шинал дуллан тIий бур.

https://www.facebook.com/100010330211768/videos/460067174347619/

Шяраву ялапар хъанахъими жагьилталгу, зунсса кIанттурду бакъар тIий, мивун-тивун багьлай бакъарча, шяраваллил бакIчинал лагма лавгун, ххуллурду бакьин буллай, архния цала гужирдацIух щин дуцлай бур. Сакин дурну дур ихIсандалул фонд – «Щара», чIалансса кумаг буллай бур ахIвал кIюласса кулпатирттан.
ЛачIлачIисса гъаравухгу, чувчIав къабавцIуну (велосипед гъаргъманан кумаг бан бакъасса), бувкIунни МахIачкъалалив бияннин. Зунгу, бигьалагангу кIулсса Щардал жагьилтурай мяшну ххал дуллай бура велогонкалул видеоролик, цайми шяраваллал жагьилтурангу эбратну хьуннав тIий, лагубизлай. Ххал дувара зугу.

Зулайхат Тахакьаева