Ванийн оьрчIал «Разият-бавай» учай

Рамазаннул душ Разият АхI­мадова, 1988 шинал Щурагь учительтал хIадур байсса учи­лищагу къуртал бувну, зун бувкIун бур Ккуллал шяравусса «Бургъил оьрчI» тIисса оьрчIал багъраву. Уттинин Разиятлул итабавкьуну бур мяйва группа. Ца группа гьашинугу итабакьлай бур.

Разият бур цила даву кIулсса, бакIрайн ларсмур сантирай дувайсса тарбиячи. Декабрьданий ЧIяйннал шяраву хьунни «СахIналийсса хьунабакьаву» тIисса райондалул садикирттал тарбиячитурал бяст-ччаллийсса фестиваль-конкурс. Муний гьур­тту хьунни Разиятгу цила тарбия буллалисса чIивитIултращал. Шикку вайннал ккаккан бунни Разиятлул хIадур бувсса магьа ва цаймигу гьунарду. Ккуллал оьрчIал багъран буллуна цалчинмур кIану. «Шинал тарбиячи – 2017» конкурсрайгу Разиятлул бувгьунни цалчинмур кIану.
Уттигъанну Ваччав хьусса школалийн занан бувасса оьрчIал идарарттал дянивсса конкурсрайгу спортрал тIуркIурдал бяст-ччаллий гьуртту хьунни Разиятлул хIадур бувсса оьрчIру. Лечавриву, ттуп личавриву, тIанкI учавриву, тIанкIулий буккавриву вайннал бувгьуну бур цалчин­сса кIану. Ккуллал оьрчIал багъран буллуну бур Занази кубок, оьрчIан ва душваран дуллунни грамотартту.
Разият бур хъинсса, имин­сса дакIнил заллу, давриву дакI дирхьуну зузисса, оьрчIан багьайкун ххира хьусса тарбиячи. Мюрщултрал ванийн «Разият-бавай» учай.
Ваний рязину бур архIал зузимигу. Школалийн занантIисса оьрчIан лахьхьин бунни хIарпру чичин, гай кувнницIун кув да­хIин, буккин, бювхъунни оьрчIа­вун ду­ккаврихсса гъира бутан. Мюрщулт­ран кIулссар балайрду, шеърирду, ссигъри, лувлякъурду. ОьрчIал нитти-буттахъул чIа тIий бур ванин цIуллушиву, ххаришивуртту, давриву хьхьичIу­ннайшивуртту.
Паризат КьурбайтIаева,
оьрчIал нитти-буттал цIанияту