ХьхьичIунминнавух бур жулва Миясатгу

Ккавказуллал Чичултрал клубрал президент ва Аьрасатнал Чичултрал союзрал Дагъусттанналмур отделениялул председатель, гьунар бусса шаэр Миясат Муслимовал хьхьичIунсса кIану бувгьунни щаллагу дунияллул халкьуннал дянивсса литературалул «Русский Гофман» тIисса конкурсрай.

Ва литературалул дунияллий ца яла машгьурмур ва сийлиймур конкурсри. Миясатлул шамилчинмур кIану бувгьуну бур. Ванил Бесланнаясса назмурдал, «Дантещалсса диалогру» тIисса поэмалул бюххансса асарду биян бувшиву чичлай бур жюрилул члентал. Гьашину конкурсрайн бувкIун бур зувива билаятраясса произведенияртту, гьуртту хьуну ур Аьрасатнал регионнаясса ва кьатIаллил билаятирттаясса 1450 автор. Конкурсрал хIасиллу дуллалисса шорт-листрал сияхIрайн агьсса 36 авторнайн оьвкуну бур Калининград шагьрулийн, вайннавух – Миясатлуйнгу.

Тикку конкурсрай ххув хьуминнал цIарду рирщуну дур. Май зурул 19-нний Черняховск шагьрулий Инстербург тIисса чIалъаь-къалалуву барча бувну бур ххув хьуми. Чичулт Калининградрай библиотекарттаву, школарттай, музейрдаву буккултращал хьунабавкьуну бур. Миясат Муслимовалгу дуклаки оьрчIащалсса хьунабакьаврий цила назмурду дурккуну дур, халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул юбилейрая, творчествалия, машгьурсса «Кьурукьру» тIисса назму ляхъан даврил тарихрая бувсун бур. Миясат Муслимова, ци журалул мероприятиялий гьур­тту хьурчагу, пасихIну, куртIну, цIу буну, инсантурал дакIурдивун азарва журасса асарду багьанну ихтилат бувайсса гьунарданул заллу бур.
Барча вил ххувшаву, Миясат!