Аьдатравун дагьсса субботник

Гьашину, гъилисса интнил гьантрай, Кьукуннал жагьилтурал, цачIун хьуну, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий ххув хьуну 78 шин шаврин хас дурну дунни аьдатравун дагьсса субботник.

Му кьини шагьрурдая Кьукнив бувкIун бия ацIния ххюя-ряха жагьил. БучIайхту, лахъи-утта къабувккун, байбивхьуна шяраваллил лагма-ялттусса ччюрк датIлай, яла, ми цачIун дайсса къуйгу лазилакьи дурну, мурчал къаласлансса куццуй лагмара ххуйсса чапаргу дунни. КIилчинмур кьини хIатталлил вивалу, марцI дурну, лазилакьи дунни, шяравун бухлахисса ххуллурдаяту чартту бавтIунни.

[dropcap]М[/dropcap]уния махъ, Хъун дяъвилий жанну харж дурсса Кьукуннал вирттаврал аьпалун дацIан дурсса Мемориал-комплексрачIа тIутIивгу дирхьуну, алхIам бувккунни.
Мукун, уздансса ва хайр бусса давугу дурну, цинявппа цачIун хьуну, ххуйсса мажлисгу бувунни.
Жагьилтурал дуллалисса бусравсса давурттан лахъсса кьиматгу бишлай Кьукуннал жямат хъунмасса барчаллагьрай бур вайннайн.
Гьарца кьукничунахьгу, бувкI­сса хъамаллурахьгу тавакъю буллай бур — шяраву зула хъирив марцIшиву дуруччара тIисса.

Нурислан Хавчаев