ТIайлабацIусса хьуннав зул оьрмулул ссапар!

[dropcap]М[/dropcap]айрал 23-нний Лакрал райондалул школарттай хьунни Махъра-махъсса занглил шадлугъру. Гьашину райондалий школа къуртал бунни 49 оьрчIал, 88 оьрчIал — 9-ми классру.

Гъумучиял школалул хьунни 84-мур выпуск, цIусса школалул тIурча, 2-мур выпуск. Школа къуртал бунни 22 оьрчIал, 9-мур класс – 39 оьрчIал.
КIяласса бантру, жинжиларттащалсса фартукру, каруннихьсса тIутIал кацIру ва иттавсса мукьал кIунтIру – вай цимурца дакIниву цалархIал ххарисса ва пашмансса асардаву гьузун дикIай ва кьини. Жулла гьарцаннал дакIурдия къабуккайсса асарду.

[dropcap]Ш[/dropcap]кола къуртал буллалиминнахь язи бувгьусса ххуллул дайдихьулий тIайлабацIу чIа учин шадлугърал линейкалийн бувкIун бия Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, ванал хъиривчутал, идарарттал каялувчитал, школа къуртал буллалиминнал нину-ппу.

– Махъра-махъсса занглил байран ккалли хъанай дур буруккин бакъасса оьрчIшиврува буккаврил лишанну. Ва кьини оьрмулуву цалли дурагу дучIайсса. Махъ ливчIунни ххариссагу, захIматссагу лахIзарду. Тти зу хъуниминнал оьр­мулувун буххан ливчIун бур бувагу ца ша – экзаменну дулун. Зун тIайлабацIу баннав, бигьасса хьуннав ялун бучIантIимунийнсса зул ссапар! Букканнав зу зуяра чIивинан эбратну, хъуниминнан пахруну. ДакIнийхтуну умудрай ура, зува чув бухьурчагу, хIарачат буллантIишиврийн лайкьну ккаккан дуллан жулла районгу, Дагъусттан билаятгу! – увкунни Юсуп МахIаммадовлул.

Дуккаврил шинал лажиндарай бувсса захIматрахлу учительтурахь барчаллагьгу куну, райондалул бакIчинал кIицI лавгунни хьхьичI бивхьусса мурадру биттур хъанай бушиву, миннул хIасиллу дакI ххари дансса хъанай душиву.
Муния махъ ХIурматрал грамотартту дуллунни дуккавриву, спортраву, жяматийсса иширттаву хьхьичIунсса ккаккияртту хьун дурсса оьрчIан.
КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Тамерлан МахIаммадовлул ва школалул директор Соня Макьаевал умуд бивхьунни школа къуртал буллалиминнал дянива райондалул цIа бюхттул данссагу ялун буккантIишиврийн.

[dropcap]Ш[/dropcap]кола къуртал буллалиминнахь ххуллухъиндарал махъру увкунни учительтурал, нитти-буттахъал, мюрщими классирттал дуклаки оьрчIал. Вайнналгу, ду­ккаврил шиннардийсса яла тIааьнми лахIзардугу дакIнийн бивчуну, барчаллагь увкунни учительтурахь.
Мероприятие къуртал хьунни школалул вальсрайну. Хъамакъабитулун рирщунни суратру.