Виричу мудан жущала уссар

Ххувшаврил кьинилун хас дурсса мероприятиярттаву хьхьичIххуттай кIицI лаглай бур Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажима­хIаммадовлул аьпалун хас дурсса мероприятиярттугу.

Майрал 9-нний «Твой Герой всегда с тобой!» тIисса цIанилу Ставрополлал крайрай ларайсса сакиншиндарай хьунни Виричунан хас дурсса автопробег.
Ставрополлал ххуллурдайх автопробег дирунни крайрал хъуншагьрулийн: гьамин, шикку буссар НурмахIаммад ХIажимахIаммадов къуллугъ буллай ивкIсса Аьрасатнал ВДВ-лул 247-мур гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк.
Автопробеграл сиптачитал ва сакиншинначитал хьуну бур Ставрополь шагьрулул администрация, Ставрополлал ватан ххираминнал жяматийсса «Знамя Победы» т1исса суккушинна, Да­гъусттаннал халкьуннал жагьилтурал М.Х1ажимах1аммадовлул ц1анийсса ккурандалул Ставрополлал шагьрулул совет ва цаймигу аьралий-патриот зумунусса ккуранну.
Мяйттуршунниха ливчу­сса куклу машинартту гьурттусса акция сакин даврийну крайрал агьалинан цал уттигу дакIнийн бувтунни казачий полкрал десантниктал, цIанихсса талатаврил аьдатру дуручлай, гьуртту хъанай бушиву Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий, аьмсса виричушивуртту ккаккан дуллай. Гвардиялул хъунама лейтенант, роталул командир НурмахIаммад ХIажимахIаммадов хасъсса аьралий операция байбивхьусса гьантрайва гьужумрай нанисса десантрал бригадалувух мурад биттур бансса амрулий увтун ивкIун ур душманнал къинттуллухун. КIусса щавугу дирну, душмантурал вив лавсукун, цайва хIал буссаксса талайгу ивкIун, махъра-махъсса граната руртун, цува угьан лагма рургьусса неонацистътал цащала архIал пIякь чин бувну бур. Ва бюхттулсса виричушиврийну эбратну хьунни, цала каялувшиндаралуминнан акъасса, жуна цинявннангу.
Автопробеграй гьуртту хьуминнахь барчаллагьгу увкуну, Виричунал буттал, Энгельс ХIажимахIаммадовлул, ккавкказуллал хъамаличушиврул аьдатрайн бувну, хъиривмур кьини сакиншинначитурайн оьвкунни МахIачкъалалив.
Ставрополлал ватан ххираминнал жяматийсса «Знамя Победы» т1исса суккушиндарал хъунама Виктор Демишевлул, Энгельс ХIажимахIаммадовлуя ва ванал арсная хъинсса махъругу увкуну, дуллунни буттахьхьун НурмахIаммадлул затру, ккурандалул ва Ставрополлал крайрайсса Дагъусттаннал вакилханалул чулухасса Барчаллагьрал чагъарду, хъамакъабитулунсса бахшишру.

Виктор Демишев ва Энгельс ХIажимахIаммадов

«Знамя Победы» жяматийсса суккушинна Ставрополлай зий дур 2013 шинал январь зуруя шийннай. Суккушиндарал агьамми мурадру, Демишевлул бусаврийн бувну, хъанай бур хъирив нанисса ник ватан ххирану тарбия даву, жула ватандалул виричушиврул тарихраясса аьпа буруччаву, билаятрал тархъаншиврухлу талай бивкIминнал бивкIу бакъасса виричушиврул хIурмат буруччаву.
– Суккушиндарал хъунмур мурадну тIурча, жу ккаклай буру халкь цачIун баву, – увкунни Виктор Демишевлул. – Цанчирча циняв миллатру (таджик, туркман, уйгур, чачан, дагъусттан) архIал, миллатрах къабурувгун, талай бивкIссар Ххувшаврил цIаний.
Жул ккурандалул давурттал ца хъуннасса хъар ларсун най уссар Дагъусттаннал халкьуннал лайкьсса арс, генерал-майор Муслим Даххаев. Попечительский советрал хъунама, ФСБ-лул генерал-лейтенант, Аьрасатнал Виричу Олег Дукановлущал архIал ва чялишсса гьурттушинна дуллай уссар жул суккушиндарал оьрмулуву.
Энгельс ХIажимахIаммадов­лулгу жавабран хъамаличунайн лавххунни игитнал къуттакьяпа ва варси.
– Хъунмасса барчаллагь автопробег сакин дурминнан, ттул арснал аьпа буручлай бушиврухлу. На мудангу хIадурссара укунсса, патриот журалул, акциярдал чIарав ацIан. НурмахIаммад уссия тяхъасса, оьрму ххирасса, спортраву итххявхсса жагьил. Ганан ххирая цала даву, чичайва шеърирду. Хасъсса аьралий операция байбишин хьхьичIгьантрай гьаз хьуна Европанаву ца яла бюхттулмур зунттун ккалли­сса Эльбрусрал бакIрайн. Ганал чIявусса мурадру ливчIунни дузрайн къабувккунма. Амма ганал язи бувгьунни цала ххуллу. Га хияллай икIайва десантник хьун, – увкунни Виричунал буттал.
Энгельс ХIажимахIаммадов, полициялул полковник, зий ивкIссар Чачаннал, Къабардин-Балкьарнал, Ингушнал МВД-лий.Къуртал бувссар Аьрасатнал МВД-лул Академия ва Аьра­сатнал ПрезидентначIасса па­ччахIлугърал къуллугърал академия. Лайкь хьуссар шанна Чувшиврул ордендалун, «За отвагу» медальданун ва чIярусса цаймигу паччахIлугърал наградарттан, миннувух бур цIа чирчусса ттупанг.