ЦIусса гьайкал дацIан дунни

Ххувшаврил байрандалул гьантрай ЧIарттал шяраву, чIявусса бусравсса хъамалгу бувкIун, лахъа-хъунну тIиртIунни дяъвилия зана къавхьуминнал аьпа абад буллалисса лухIисса мармарчарил гьайкал.

ХьхьичIрамур гьайкал, дух хьуну, лащинсса даражалий дуну, ва цIу дуккан дан цала бакIрайн лавсун бия Норильск шагьрулий ялапар хъанахъи­сса, ЧIарттал шяравасса Сулайманов МахIаммад Асадуллагьлул арснал.

ДакIнийн бутан, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилийн ЧIарттал шярава лавгун ур 168 инсан, зана къавхьуну ур 37. ЦIана тIиртIусса гьайкалданий абад дурну дур 37 къучагънал цIа.

– Пикри бур ялунчIинсса Ххувшаврил байрандалийнин, постамент кIирагу чулухуннай лахъи дурну, цинявппагу дяъвилийн лавгминнал цIардугу чичин, – тIий ур МахIаммад.
Гьайкал тIитIлатIисса мажлисрай МахIаммадлухь ва щалагу ЧIарттал жяматрахь барчаллагь тIисса ихтилат бунни Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Абакар Къюннуевлул.
– Лакрал цала патриотизм гьар кIанайгу ккаккан дурссар. Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялуву цалчин Виричунал цIа жула ла­ккучунал ларсунни.

Дяъвилул бакъасса, захIматрал ххуллийгу жула халкьуннал хъунмасса бутIа бивхьуссар Ххувшаву ласун. Обороналул комитетрал шамийла буллуну бивкIссар Лакрал райондалун ЯтIул Ттугъ. Ца ттугъ хIакьинугу музейраву ябуллай бу­ссар. Жула бутта­хъал оьттуй, гьу­хъай ва хъунмасса захIматрайнуру жува хIакьину укунсса даражалий ялапар хъанай бусса, – увкунни ванал.
Ихтилатру къуртал хьуну махъ дуклаки оьрчIал увкунни балайрду, дурккунни назмурду.

ЦIуну дацIан дурсса гьайкал дия авурсса, архнияра итталун дагьлагьисса. Ва ххаллилсса даврихлу жяматийсса комиссиялул чулуха МахIаммадлун буллунни Мусил цIуку ва «Дагъусттаннал ЗахIматрал Виричу» тIисса цIа.

Ккурккуллал школалий 10 классгу къуртал бувну, Ма­хIаммад аьралуннаву къуллугъ бан лавгун ур.
Занахьуну махъ УзбакIнаву Нукус тIисса шагьрулий марцIну ххювардай къуртал бувну бур Зуботехникалул техникум. Яла увххун ур Душанбелив Медициналул институтравун. Му къуртал бувну махъ цал Узбакисттаннай цала клиникагу тIивтIуну, яла МахIачкъалалив зий ивкIун ур. Махъсса 10-нния лирчусса шиннардий МахIаммад зий ур Норильск шагьрулий. Ванал шамагу арсгу ккарччал хIакинтал бур. Норильскалий Сулаймановхъал цивппа заллусса стоматологиялул клиника бур. Вай кIанттул агьулданучIа хIурматрай бур.